RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Foto: Scandinav-Jörgen Wiklund

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om ett barns föräldrar är avlidna eller under längre tid inte kan utöva vårdnaden, till exempel på grund av sjukdom eller fängelsestraff. Ensamkommande barn ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare när det fått uppehållstillstånd.

Vad innebär rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare?

Eftersom barn inte har egen rättshandlingsförmåga är den särskilt förordnade vårdnadshavarens uppgift att företräda barnet i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det vanligaste är att den som är särskilt förordnad vårdnadshavare också är särskilt förordnad förmyndare. Tingsrätten kan dock besluta om att olika personer ska inneha uppdragen.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare till ett ensamkommande barn är mycket lik rollen som god man till ensamkommande barn.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska följa upp att barnet får sina rättigheter tillgodosedda i vardagen. Det handlar till exempel om att få boende och skola att fungera, och att sköta kontakter med myndigheter och hälsovård. Enligt föräldrabalken ska en särskilt förordnad vårdnadshavare därutöver sörja för en god fostran, precis som alla andra föräldrar. Rollen innebär ingen försörjningsplikt.

Ett arvode utgår för uppdraget, men till övervägande del utförs uppdraget ideellt.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Socialtjänsten i kommunen där barnet är folkbokfört eller där det ensamkommande barnet vistas ansvarar för rekrytering av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden lämnar sedan in en ansökan till tingsrätten som sedan fattar beslut. Om en eller båda av föräldrarna är i livet ska de om möjligt kontaktas för att tillfrågas om förslaget.

Den som ska utses till särskild förordnad vårdnadshavare ska vara en myndig peron som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Personen ska också ha kunskap om och vara lämplig för uppdraget.

Läs mer om uppdraget på SKL:s hemsida

Socialtjänsten förmedlar uppdragen

Om du är intresserad av att ta uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare vänder du dig till den kommun där du vill ta uppdrag.

Läs mer om stöd i uppdraget här

OBS, personerna på bilden har ingen koppling till texten.