RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Om oss - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om riksförbundet

RFS är en ideell sammanslutning av cirka 60 lokalföreningar vars 5 500 medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlas av en myndighet. 

RFS är religiöst och partipolitiskt obundet.  När förbundet bildades 1968 var det på initiativ av Kriminalvården och ett flertal övervakarföreningar.

Vad är en frivillig samhällsarbetare? 

Frivilliga samhällsarbetare är ett samlingsnamn för alla medlemmar som har uppdrag som lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson och som är besökare på anstalt och häkte.

Även om det finns detaljer i uppdragen som skiljer sig åt finns en tydlig gemensam kärna. Det handlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation, att ha insikt och förstå gränserna i uppdraget och i bemötandet, att känna till samhällets resurser och att veta vägarna för att nå fram till dem. Läs mer om gemensamma kärnan här.

Vad gör RFS? 

En av RFS viktigaste uppgifter är att stödja lokalföreningarna och deras medlemmar. Det görs bland annat genom att stödja styrelsearbetet, ta fram informationsmaterial som lokalföreningar kan använda i utbildning och regelbundet skapa tillfällen för medlemmar att utbyta erfarenheter. RFS har dessutom samordningsansvar för Visionsrummet.

En annan viktig del i RFS arbete är att sprida kunskap om uppdragen och medlemmarnas insatser till politiker, myndigheter, organisationer och enskilda. RFS har ett nära samarbete med olika brukarorganisationer och de myndigheter som förordnar frivilliginsatserna. RFS är remissinstans vilket innebär att förbundet får möjlighet att yttra oss inför lagändringar som berör medlemmarnas uppdrag.

Det här vill RFS:

  • att brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov stödinsatser från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet
  • att de som tar uppdragen ska få utbildning, stöd och uppmuntran
  • att frivilligheten i dessa insatser för en medmänniska värnas.

RFS mål som genomsyrar förbundets arbete:

  • Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska genom opinionsbildande verksamhet och ideella insatser medverka till ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra. (ur §2 i stadgarna)

Om våra medlemmars insatser
Föreningar
Bli medlem
Bilda förening