RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vem har god man eller förvaltare?

Äldre kvinnaPersoner som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller likande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man. Även barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, eller barn vars vårdnadshavare inte kan utföra vårdnadskapet har rätt till en god man.

När det gäller sjukdom, måste det vara en sjukdom som påverkar personens möjlighet att fatta beslut i ekonomiska eller juridiska frågor. Att till exempel drabbas av cancer är i sig en svår upplevelse, men påverkar oftast inte personens möjlighet att fortsätta betala sina räkningar. Det skulle därför inte kunna ligga till grund för ett godmanskap. Samma sak gäller för en psykisk funktionsnedsättning. Bara om nedsättningen är anledningen till att en person inte kan bevaka sina egna intressen kan det ligga till grund för ett godmanskap.

Hjälpbehovet måste också vara kopplat till minst en av de tre delarna av godmanskapet (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.) Det måste alltså finnas ett samband mellan den sjukdom/nedsättning/hälsotillstånd personen har och behovet av hjälp. Detta innebär att en person som för visso uppfyller något av de första kraven, men kan skriva en fullmakt till en närstående inte heller anses vara i behov av god man.

Exempel på andra åtgärder/insatser som kan komma i fråga istället för ett godmanskap är

  • ge fullmakt till någon annan
  • kontaktperson genom socialtjänsten
  • personligt ombud, för personer med psykiska funktionsnedsättningar
  • egna medelsförvaltning hos socialtjänst
  • anlita ett redovisningsbolag eller juristfirma
  • viss möjlighet finns även för makar hjälpa varandra

Föräldrabalken (11 kap 4 §), Svensk författningssamling (SFS) öppnas i nytt fönster


Lagen om god man för ensamkommande barn, Rättsnätet öppnas i nytt fönster