RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vad innebär ett godmanskap eller förvaltarskap?

Att få hjälp av en god man är frivilligt och huvudmannen måste samtycka till den gode man som utses. Huvudmannen kan också när helst den vill ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Om huvudmannen saknar förmåga att uttrycka sin vilja på grund av sitt sjukdomstillstånd ges anhöriga möjlighet att yttra sig.

God man i samtycke och tillsammans med

Finurlig man som skrattarDen gode mannen har ingen bestämmanderätt över huvudmannen. Allt som den gode mannen företar för huvudmannens räkning måste ske med dennes samtycke om huvudmannen förstår vad saken innebär. Det innebär att huvudmannen har kvar sin rättshandlingförmåga och har full rätt att bestämma över sina egna angelägenheter och sin egendom. Han eller hon har tillgång till alla sina bankmedel och kan ingå avtal. Den gode mannen kan därför anses hjälpa sin huvudman att bestämma. Man kan uttrycka det som att gode mannen är en "tillsammans-med-person."

Godmanskapet bygger på att gode mannen och huvudmannen gör upp regler för vem som ska göra vad. Även om en huvudman har rätt att ta ut sina bankmedel, är det viktigt att personen inte gör det för att den gode mannen ska kunna betala räkningar. Huvudmannen kan då ha ett eget konto dit gode mannen överför pengar som huvudmanen får disponera.

Om en huvudman är så pass sjuk att han eller hon inte kan samtycka till ett godmanskap, ombeds anhöriga att yttra sig över förordnadet och föreslagen god man. Den gode mannen har sedan ett större ansvar att handla på det sätt som anses vara det bästa för huvudmannen då denna själv inte kan uttrycka sin åsikt. Vid större åtgärder, så som bostadsförsäljning eller godkännande av arvskifte kommer även anhöriga ges möjlighet att yttra sig. Det är dock den gode mannen som beslutar vilka åtgärder som ska vidtas för huvudmannen.

Förvaltaren agerar i istället för

Förvaltarskap kan bli aktuellt när någon riskerar att fara illa på grund av sitt eget handlande eller riskerar att bli svårt utnyttjad av andra. Förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd och ska bara förordnas i de fall då en god man inte är ett tillräckligt skydd. Att en person är slarvig är inte skäl för att de ska få förvaltare.*

En förvaltare kan utses mot huvudmannens vilja och förvaltaren har rätt att ensam bestämma inom ramen för sitt uppdrag, utan huvudmannens samtycke. På det viset kan man säga att förvaltaren har rollen av "i-stället för" huvudmannens handlingsförmåga. Förvaltaren kan, för att skydda huvudmannen, helt ta över och föra huvudmannens talan mot hans eller hennes vilja inom ramarna för uppdraget. Eftersom huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga, kan de inte länge ingå giltiga avtal. Om en huvudman därför tecknar avtal om telefonabonnemang utan förvaltarens samtycke, så är köpet inte giltigt och förvaltaren kan häva detta.

Ett förvaltarskap kan även begränsas till mer än de tre delarna som uppdraget består av. Det kan tex avse förvaltning av bara ett visst konto, eller att ansöka om insatser som huvudmannen själv inte vill ansöka om. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga men blir inte omyndigförklarad. Huvudmannen har därför kvar vissa rättigheter som att rösta i allmänna val, ingå anställningsavtal, gift sig, skriva testamente och bestämma om behandling inom sjukvården eller om de vill ta emot av förvaltaren sökta insatser. En förvaltare kan inte heller tvinga sin huvudman att flytta från sitt boende även om en förvaltare är den som kan ansöka om ett annat boende.

------------------------------------------

*Möjligheten att utse en förvaltare kom 1989. Det behövdes då lagen ändrades så att vi inte längre omyndigförklarar människor i Sverige.