RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nya diagnosbedömningar - "second opinion"


När det gäller bedömningar avseende diagnoser som faller inom ramen för psykiatrin eller neuropsykiatrin önskar patienterna ibland att nya bedömningar görs (s.k. second opinion). Orsaken är att patienten ibland är missnöjd med att ha fått en speciell diagnos. Förutsättningarna för att kunna kräva en ”second opinion” från ett annat landsting än där diagnosen blivit ställd är relativt strikta. Det krävs att vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning, samt att det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller ha stor betydelse för dennes framtida livskvalitet, HSL 3a §. Enligt praxis beviljas man dock vanligen en second opinion inom det egna landstinget, utan att förutsättningarna för second opinion enligt HSL 3a § föreligger. Den som har funktionshinder är lika mycket värd som den som inte har funktionshinder.

Men personer med funktionshinder behöver stöd för att kunna leva som andra. I Sverige har personer med funktionshinder fått rätt till olika slags stöd från samhället, just för att vi anser att de har rätt till samma levnadsvillkor som alla andra. Som god man eller förvaltare formulerar du, tillsammans med din huvudman, de mål ni ska arbeta mot för att huvudmannen ska få ett bättre liv. Ofta kan stöd och ekonomiska ersättningar från samhället hjälpa huvudmannen att uppfylla sina mål. Därför har du stor nytta av att känna till hur du kan hjälpa din huvudman att få olika stödinsatser och ersättningar som finns för personer med funktionshinder. Men det är inte alltid det räcker med att ansöka. Ibland får man inte automatiskt det man har rätt till. För att få det man är berättigad till – enligt lag – måste man ibland använda juridiken. Lagarna är inordnade i ett rättsligt system. Lagar som gäller personer med funktionshinder finns på många olika områden inom det svenska rättssystemet, och de kan alla användas – men på olika sätt.