RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Särskilt boende och annan särskilt anpassad bostad


Att ha ett eget boende är en grundläggande mänsklig rättighet och därför en viktig del av livet för alla människor. I LSS finns två typer av boenden beroende på hur behovet hos den funktionshindrade ser ut: ”bostad med särskild service för vuxna” och ”annan särskilt anpassad bostad”.

I ”bostad med särskild service för vuxna” ingår bl.a. gruppbostad och servicebostad. I denna typ av boende har den enskilde en egen lägenhet som finns i en bostadsgemenskap med andra lägenheter för samma syften. I anslutning till lägenheten finns gemensamma utrymmen och personal dygnet runt. I särskilt boende ingår omvårdnad och fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter samt viss hälso- och sjukvård.

I ”annan särskilt anpassad bostad” ingår inga sådana moment, utan det behöver kompletteras med andra insatser från LSS eller socialtjänstlagen (SoL). Vilka behov skall insatsen särskilt boende tillgodose? Vilka kvalitetskrav kan man ställa på boendet? Som nämnts skall omvårdnad ingå i särskilt boende. Med detta avses att personalen skall ge en individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen som skall tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov. Denna omvårdnad skall ges på ett sätt som stärker den enskildes tilltro till sig själv och den egna förmågan. Vidare skall omvårdnaden kontinuerligt anpassas efter den enskildes aktuella situation. Det ställs även krav på att omvårdnaden noggrant skall planeras, dokumenteras och följas upp. I särskilt boende skall det finnas bemanning dygnet runt. Krav ställs på personalens kompetens.