RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Individuell plan


Insatsen råd och stöd går ofta hand i hand med begäran om och upprättandet av en individuell plan. Grundtanken med den individuella planen är att klargöra den enskildes behov av insatser och samordna inblandade myndigheters insatser; så att den enskildes önskemål och behov säkerställs. Syftet är att få en samordnad framförhållning av hur den enskildes framtid kommer att se ut. Genom upprättandet av den individuella planen får den enskilde, och dennes företrädare, tydliggjort för sig hur det fortsatta livet kommer att se ut – både på långt och kort sikt. Det kan handla om grundläggande saker som bostad, behov av stöd i de praktiska och medicinska behoven; men också frågor som personlig utveckling, sysselsättning och social gemenskap.

Kommunen är huvudman för den individuella planen, och kommunen (LSS-handläggaren) har ett särskilt ansvar för samordnandet. Samtidigt är det meningen att alla inblandade parter, även från andra myndigheter, är delaktiga i planeringsmötet. Alla andra planer, hälso- och sjukvårdplaner, planer upprättade på försäkringskassa, arbetsförmedling m.m. inordnas i den individuella planen. Trots kommunens ansvar är det är den enskilde själv som förfogar över planeringen och avgör vilka som skall kallas till planeringsmötet. Individuell plan är inte bara en stor hjälp för personer med funktionshinder. Den är också ett viktigt instrument för den enskildes företrädare, t.ex. god man. Individuellplan kan begäras i samband med att annan insats ansöks om enligt LSS.