RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

4: LSS - en stor tillgång för din huvudman


Ett av de mest historiskt betydelsefulla landmärkena inom handikappolitiken är införandet av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Lagen är unik i sitt slag, eftersom den är utformad som en rättighetslag där den enskilde brukaren kan kräva att erhålla en specifik insats för att täcka behov i sin livsföring. Om den funktionshindrade omfattas av någon av personkretsarna i lagen, och har ett behov av stöd i sin livsföring samt – om inte behovet är tillgodosett på annat sätt – har den funktionshindrade rätt till en insats i LSS som svarar mot det behovet.

Syftet med insatserna är att den enskilde skall kunna leva som andra personer i samma ålder utan funktionshinder. I lagen uttrycks detta att den enskilde skall ha goda levnadsvillkor (7 § LSS). Till skillnad från socialtjänstlagen/SoL (se kapitel 6) är det inte kommunen som bestämmer vilken typ av insats som kan komma ifråga. Enligt LSS har brukaren en ovillkorlig rätt att erhålla insatsen som överensstämmer med den behovsbild som finns för brukaren. En annan viktig skillnad gentemot SoL är att insatsen är avgiftsfri, med några få undantag.