RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kommunens övergripande ansvar


Enligt Socialtjänstlagen (SoL) skall Socialnämnden ”verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra”. Dessutom skall Socialnämnden medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

Kommunen har också ett övergripande ansvar enligt LSS. Enligt lagen hör det till kommunens uppgifter att medverka till att personer som omfattas av LSS får tillgång till arbete eller studier. Dessutom framgår att kommunens skall verka för att det allmänna fritidsoch kulturutbudet blir tillgängligt för personer som omfattas av LSS. Rent konkret handlar det om att LSS-handläggaren skall stå för denna medverkan. Det kan vara bra att som god man ha i åtanke i de fall man som god man är behjälplig i kontakten med LSS-handläggare för sin huvudman.