RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Handikappersättning


Handikappersättning är en ersättning som kan betalas till vuxna personer med funktionshinder. Handikappersättning beviljas alltså efter en bedömning av funktionsförmågan och inte arbetsförmågan. Handikappersättning är också att betrakta som en kompletterande ersättning, som ges till följd av ett funktionshinder, till skillnad från sjuk- och aktivitetsersättning som bidrar till den grundläggande försörjningen. Ansökan om handikappersättning görs hos Försäkringskassan. Förmånen kan utges från och med juli månad det år som man fyller 19 år.

För att komma ifråga för handikappersättning ska man, innan man har fyllt 65 år, för avsevärd tid ha fått sin funktionsförmåga nedsatt i sådan omfattning att man:
 • i sin dagliga livsföring behöver mer tidskrävande hjälp av annan,
 • för att kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp av annan, eller;
 • i annat fall har betydande merutgifter.

Kvalifikationskrav när det gäller ersättning för merutgifter är att de per år skall uppgå till minst 28 procent av prisbasbeloppet. Handikappersättning kan beviljas för hjälp i den dagliga livsföringen och för att man har merutgifter samtidigt. Eller så kan den ges endast för hjälp i den dagliga livsföringen eller för att man har merutgifter. Handikappersättningen uppgår till 69, 53 eller 36 procent av prisbasbeloppet, beroende på vilket behov man har av hjälp eller hur stora merkostnaderna är. Ersättning för merutgifter kan utgå med 69, 53, 36 eller 18 procent av prisbasbeloppet.

Exempel på merutgifter

Merutgifter kan utgöra kostnader för:

 • Bostad (t.ex. kostnad för extra rum för vårdutrustning), bostadsanpassning, bostadsbyte
  Fritidsresor (skäliga merutgifter)
 • God man (kostnader som hänför sig till personlig omvårdnad, och som rör av funktionshindret föranledda merutgifter, kan beaktas vid prövningen av rätten till handikappersättning. Det kan t.ex. gälla hjälp som den funktionshindrade får av sin gode man med att betala räkningar, och se till att det finns pengar till kläder och mat. Dock ej kostnader som hänför sig till förmögenhetsförvaltning, enligt Försäkringsöverdomstolens rättsfall FÖD 1992:6)
 • Hjälpmedel
 • Hälso- och sjukvård
 • Kapitalvaror föranledda av funktionshindret
 • Kost
 • Läkemedel
 • Merkostnader i samband med resor med färdtjänst
 • Resor till och från arbete
 • Sjuk- och behandlingsresor
 • Slitage (på t.ex. kläder)
 • Tandvårdskostnader
 • Vård