RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk sjukdom


Om huvudmannen och den gode mannen ger uttryck för olika uppfattningar om hur man skall gå till väga i en viss fråga bör principen vara att huvudmannens uppfattning blir avgörande. Detta följer av att godmansförordnanden formellt inte inverkar på huvudmannens rättsliga ställning. Endast om huvudmannen med stöd av lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning kan frånkännas rättshandlingsförmåga eller om någon annan ogiltighetsgrund föreligger bör huvudmannens åtgärder sakna betydelse. (Frågan om rättshandlingsförmåga prövas in casu, det vill säga vid den särskilda rättshandling som det är frågan om i det enskilda fallet.)

Exempel: Huvudmannen sluter under inverkan av psykisk störning avtal om köp av en bil. Om det visar sig att huvudmannen genomförde köpet under påverkan av en psykisk störning (en bedömning av rättshandlingsförmågan görs alltså i varje enskild situation) och avsikten aldrig var att sluta något avtal om köp av en bil är avtalet ogiltigt. Köpet skall då gå åter och var och en lämna tillbaka vad denne har tagit emot. Om det av´någon anledning inte skulle gå att lämna tillbaka bilen skall ersättning betalas för värdet av bilen. Den som har ingått avtal i sådant sinnestillstånd är dock inte skyldig att betala ersättning i större omfattning än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller ”annars befinns ha medfört nytta för honom”. Viktigt att känna till är också att om den som avtalet slöts med, i det här fallet bilhandlaren, var i god tro har denne rätt att i skälig omfattning få ersättning för den förlust som föranletts av att avtalet inte fullföljs.