RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Samtycke


Som känt Som god man måste man i princip också inhämta huvudmannens samtycke till de rättshandlingar som man vill företa för huvudmannens räkning. Undantag gäller i de fall då huvudmannens sinnestillstånd hindrar att samtycke lämnas. Om den gode mannen har ingått en rättshandling utan huvudmannens samtycke, trots att samtycke i och för sig har kunnat inhämtas, bör principen vara att rättshandlingen inte blir bindande för huvudmannen. Om huvudmannen har handlat i strid mot en rättshandling som den gode mannen har företagit med vederbörligt samtycke, bör i regel båda rättshandlingarna bedömas som om de hade företagits av huvudmannen. Den gode mannens rättshandling bör alltså inte utan vidare ges företräde framför huvudmannens.

Om den gode mannen har företagit en rättshandling med vederbörligt samtycke, till exempel genomfört ett köp för huvudmannens räkning, och huvudmannen sedan handlar på ett sätt som upphäver verkningarna av denna rättshandling bör den gode mannen naturligtvis inte ha något ansvar gentemot tredje man (i detta fall säljaren) för att den första rättshandlingen (alltså köpet) blir verkningslös. Kravet på samtycke från huvudmannen kanske kan upplevas som betungande som god man. Betydelsen av samtycke bör dock inte överdrivas. Det är ingenting som hindrar att huvudmannen lämnar ett generellt samtycke till de rättshandlingar som den gode mannen företar för huvudmannens räkning. Samtycke bör också kunna lämnas i efterhand. I enlighet med allmänna principer bör vidare i vissa fall ett tyst samtycke (vilket är lika med uteblivet motsättande) kunna anses föreligga. Kravet på samtycke från huvudmannen vid godmanskap är en viktig skillnad mot vad som gäller för förvaltarskap. Vid förvaltarskap finns det inte något krav på samtycke eftersom huvudmannen inte har kvar sin rättshandlingsförmåga.