RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Checklista för god man/förvaltare

 • Anhöriga: Försök att ta reda på vilka som är huvudmannens närmast anhöriga och anteckna deras namn, adress, telefonnummer och andra eventuella kontaktuppgifter på en särskild lista. Om du inte kan fråga huvudmannen själv så kan du fråga vårdpersonal eller grannar.
 • Övriga bekanta: Om det finns andra som står huvudmannen nära ta med dem på sammalista som nämns i ovanstående punkt.
 • Bank: För att få grepp om huvudmannens ekonomi bör du utan dröjsmål undersöka vart huvudmannen har sina tillgångar placerade. Glöm inte att påminna banken om att huvudmannens konton skall vara spärrade, förutom det konto som du behöver ha tillgång till för din löpande förvaltning.
 • Bankfack: Om huvudmannen har ett bankfack skall du fråga huvudmannen om du får titta efter vad som finns där. Du skall då göra en inventering av bankfacket tillsammans med en banktjänsteman och förteckna innehållet. Om det ligger kontanter i bankfacket bör du sätta in
  dem på huvudmannens bankkonto. Om det ligger ett testamente i bankfacket skall du inte öppna det om det ligger förseglat.
 • Värdepapper: Se ovanstående. Utöver banker kan du behöva kontrollera hos värdepapperscentralen (VPC).
 •  Fastigheter: Kontrollera med fastighetsregistret hos lantmäteriet eller hos skattemyndigheten om huvudmannen äger någon fastighet. Uppgift om senaste taxeringsvärdekan fås hos skattemyndigheten
 • Skulder: Förutom att kontrollera huvudmannens skuldsättning hos banker och andra kreditinstitut, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos kronofogdemyndigheten.
 • Andra tillgångar: Om det finns andra värdefulla tillgångar skall de tas med i din tillgångsförteckning (se nedan). Du behöver dock inte värdera dem, utan bara ange att de finns.
 • Fullmakter: Om du får reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt till någon vad avser egendomsförvaltning bör du hjälpa din huvudman att återkalla den fullmakten. Om detta inte är möjligt p g a huvudmannens hälsotillstånd bör du flytta tillgångarna till en annan bank. Om huvudmannen motsätter sig detta eller om fullmakten gäller generellt (på alla banker) skall du omedelbart kontakta överförmyndaren.
 • Budget: När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budgetrådgivare för hjälp.
 • Hemförsäkring: Kontrollera om huvudmannen har en hemförsäkring. Om så inte är fallet. Ta ställning till om en sådan behövs.
 • Post: Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som så kallad ”särskild postadress” för din huvudman. Blankett fås via Skatteverket.
 • Försäkringskassa: Du skall se till att huvudmannen har de bidrag som han kan vara berättigad till. Börja med att kontrollera möjligheten till bostadsbidrag.
 • Kommunen: Behöver du göra några ansökningar för din huvudman enligt socialtjänstlagen eller LSS ?
 • Kronofogden: Kan det vara aktuellt att ansöka om skuldsanering för din huvudman. Börja med en kontakt med kommunens budgetrådgivare.
 • Andra myndigheter: Fundera på om du behöver kontakta några andra myndigheter på grund av din huvudmans situation.
 • Hyresvärd: Om din huvudman bor i en lägenhet bör du meddela hyresvärden att du blivit god man.
 • Vårdpersonal: Om din huvudman bor på sådant boende att det finns vårdpersonal eller liknande, bör du initiera ett möte så att du och personalen kan presentera er för varandra och diskutera praktiska frågor t e x angående huvudmannens kostnader för det löpande uppehället.
 • Huvudmannen: Om det är möjligt och lämpligt kan du fundera på att ta upp följande med din huvudman:
 • Vad ingår i uppdraget som god man? Vad kan huvudmannen förvänta sig för insatser från din sida. Här kan det vara lämpligt att direkt fastslå att en god man inte ägnar sig åt några former av socialtjänst eller annan sådan hjälp.
 • Vilka regler gäller för godmanskapet? Du kan t ex berätta om att du är redovisningsskyldig till överförmyndaren.
 • Vad kostar det att ha god man ? Ett normalt godmanskap betingar ofta någonstans mellan 5 – 10 000 kr om året i arvode till gode mannen. Därutöver tillkommer kostnadsersättning som schablonmässigt kan beräknas till 2 % av basbeloppet. Om huvudmannen har tillgångar överstigande 2 basbelopp eller inkomster överstigande 2,65 basbelopp, får han i normalfallet stå för hela eller delar av arvodet till gode mannen. I övriga fall står kommunen för gode mannens arvode.
 • Vad behöver huvudmannen hjälp med? Det är viktigt att du försöker anpassa dina insatser efter huvudmannens behov av hjälp.
 • På vilket sätt skall huvudmannen informeras? Anpassa informationen efter huvudmannens förmåga att förstå och intresse för dina åtgärder som god man.
 • Vilka prioriteringar vill huvudmannen göra. Fråga vad som är viktigt för din huvudman, t ex om han vill ha ett sparande alternativt mer medel för levnadsomkostnader. Allt givetvis inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna.
 • Är huvudmannen inblandad i några juridiska tvister?
 • Är huvudmannen delägare i något oskiftat dödsbo?
 • Pågår några fastighetsaffärer?
 • Vad har huvudmannen för bidrag?
 • Vilka avgifter betalar huvudmannen?'
 • Kan det vara aktuellt med förändring av huvudmannens boende?
 • Hur ser huvudmannens sociala kontaktnät ut?'
 • Vart hur under vilka former skall du och din huvudman träffas?