RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arvode


En god man eller förvaltare har rätt till ersättning i form av ett arvode. Arvodet ska betalas antingen av huvudmannen eller av kommunen. Om huvudmannens inkomst överskrider 2,65 prisbasbelopp och/eller om huvudmannen har tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp kan han eller hon själv få stå för arvodet. Om huvudmannens tillgångar är mindre betalar kommunen arvodet.

Arvodet tas från den del av inkomsten som överstiger de ovan nämnda beloppsgränserna. Bara för att man precis kommer över tröskeln behöver man alltså inte stå för hela arvodet. Många kommuner följer Svenska kommunförbundets direktiv 07:74 när de sätter arvode. Se bilaga 2 (i det tryckta materialet).

En vanlig arvodesnivå är ca 10 % av prisbasbeloppet för att förvalta ekonomi och lika mycket för att sörja för person/bevaka rätt. Om uppdraget är särskilt krävande kan arvodet bli högre. Särskilda situationer som kräver extra insatser kan arvoderas per timme. Huvudmannen betraktas som arbetsgivare, så utöver det arvode som den gode mannen får ska arbetsgivaravgifter och sociala avgifter betalas. Reseersättningar och omkostnadsersättningar kommer också till.

Kostnad för god man är en av de merkostnader som berättigar till handikappersättning. Vid beräkning av förbehållsbelopp bör kostnaden för god man tas med. Även om huvudmannens inkomster är större än 2,65 prisbasbelopp kan överförmyndaren besluta att kommunen ska betala arvodet om det finns särskilda skäl.