RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Överförmyndaren


Överförmyndaren är en kommunal myndighet. Det måste finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndaren har tillsyn över att godmans- och förvaltarskapen sköts på ett riktigt sätt.

I de flesta kommuner är överförmyndaren eller ledamöterna i överförmyndarnämnden politiker med förtroendeuppdrag. I många kommuner finns också anställd kanslipersonal. Det är överförmyndaren i huvudmannens hemkommun som är behörig och som ska föreslå gode män och förvaltare samt ha tillsyn över dem. I tillsynen ska överförmyndaren särskilt beakta att huvudmannens medel används för hans eller hennes nytta och att tillgångar som inte används placeras på ett tryggt sätt som ger skälig avkastning.

En huvudman eller hans eller hennes anhörig kan vända sig till överförmyndaren med frågor om och med synpunkter på den gode mannen eller förvaltaren. Även personal exempelvis i ett gruppboende kan vända sig till överförmyndaren för att uppmärksamma tveksamheter eller brister.
Överförmyndaren lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Huvudmannen har rätt att ta del av handlingar hos överförmyndaren. Det har också make, sambo eller närmaste släktingar.

Om man är missnöjd med något beslut hos överförmyndaren kan det överklagas i tingsrätten.