RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur får man god man?


I Föräldrabalkens 11 kap 15 § kan man läsa att:”Den som behöver hjälp med att sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom och har fyllt sexton år kan själv ansöka om att få god man. Make, sambo, närmaste släktingar och överförmyndaren i kommunen får också ansöka om god man eller förvaltare.

Tingsrätten kan också på eget initiativ ta upp frågan om det finns anledning.” Det är Tingsrätten som beslutar om anordnande av godmanskap och förvaltarskap. Ansökan kan göras hos överförmyndaren, som är den myndighet som utreder och bereder ärendet.

Överförmyndaren har rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter hos andra myndigheter. Ansökan kan också lämnas direkt till Tingsrätten. I ansökan ska man ange vad man vill ha hjälp med: Att sörja för sin person, att bevaka sin rätt och/eller att förvalta sin egendom. Man kan få hjälp på ett, två eller alla tre områdena. En god man får ansöka om förvaltare för sin huvudman. Även om det är någon annan än personen som behöver hjälp som ansöker så krävs samtycke för att godmanskap ska kunna anordnas. Är personen ifråga så sjuk att samtycke inte kan lämnas så måste ett läkarintyg styrka det. Förvaltarskap kan däremot anordnas mot någons vilja, dock krävs alltid ett läkarintyg.

När Tingsrätten beslutat om godmanskap eller förvaltarskap så föreslår överförmyndaren en lämplig person för uppdraget. Det är bra om den blivande gode mannen hinner träffa huvudmannen så att båda för möjlighet att ta ställning till om man tror att samarbetet kommer att fungera.