RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Sörja för person


Det kan vara svårt att skilja på uppdragen sörja för person och bevaka rätt. De två uppdragen går ofta också in i varandra. Att ordna en gruppbostad för sin huvudmans räkning skulle i sig kunna hänföras till uppdraget att sörja för person. Men eftersom gruppbostad finns reglerat i SOL och LSS handlar anordnandet av bostad också om att bevaka rätt för huvudmannens räkning.

Ofta finns en koppling mellan uppdragen sörja för person och bevaka rätt i de uppgifter som man som god man utför för sin huvudmans räkning. Det handlar om allt från att, som i exemplet, ordna med bostad för huvudmannen till att ordna med huvudmannens ekonomiska försörjning eller sysselsättning. Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad, vilket i sig inte innebär att man skall sköta och vårda huvudmannen. Däremot innebär det att man som god man skall se till att huvudmannen får så bra vård och omsorg som möjligt.

Att sörja för person innebär att man skall informera sig om hur huvudmannen bor, vilket behov av vård och social service som finns, vilka sociala kontakter och vilket behov av rekreation huvudmannen har. Eftersom man som god man inte alltid kan samråda med och fråga sin huvudman om önskemål och behov, är man ofta hänvisad till kontakten med socialtjänsten, anhöriga och vårdinrättningar. Om anhöriga finns bör den personliga omvårdnaden utövas i nära samarbete med dem.

Om du är god man för en person med funktionshinder är det viktigt att du först försöker ta reda på vilka insatser som samhället kan bistå med. Sedan gäller det att försöka hitta de insatser som kan vara av värde för just din huvudman och att företräda honom eller henne vid exempelvis de konferenser och möten som genomförs i socialtjänstens, dagcentrets eller gruppbostadens regi. Viktiga delar i uppdraget sörja för person när det gäller en person med funktionshinder är att verka för att huvudmannen har en bra bostad anpassad till dennes funktionshinder, verka för att huvudmannen får ett bra arbete och att fritiden blir meningsfull.

Det är viktigt att man som god man påtalar behov av olika insatser och att man i de fall det finns brister överklagar beslut om insatser. Om man är god man för en person med psykiska problem handlar det till stor del om att hjälpa huvudmannen med att ordna ett bra boende och få vardagen att fungera. Psykiskt sjuka som flyttas ut i boenden tappar ofta kontakten med psykvården, blir isolerade och insjuknar kanske igen. Även när det gäller personer med psykiska problem är en viktig del i sörja för person att medverka till att huvudmannen får någon daglig aktivitet, någonting att gå till som även ger social samvaro.