RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tolktjänsten


Är du god man till huvudman som är döv, hörselskadad eller personer med dövblindhet och använder teckenspråk, och om inte kan teckenspråk skall tolktjänsten anlitas. I varje landsting finns tolktjänst för döva, personer med dövblindhet och vuxendöva. (Utdrag vissa delar ur broschyren ”När tre behövs för samtal mellan två”) Enligt Hälso- och sjukvårdslagen § 3 b (1994) har landstingen skyldighet att organisera, finansiera och tillhandahålla tolktjänst.

Döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och vuxendöva som behöver tolk har rätt att beställa tolk. Även hörande har rätt att beställa tolk för att göra kommunikationen möjlig. Man kan beställa tolk till alla förekommande situationer i vardagslivet. Till exempel sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv.

Tolk kan beställas till alla tider på dygnet, 365 dagar om året.

Har tolkarna tystnadsplikt? Ja, all personal inom tolkverksamheten följer en yrkesetisk praxis som innebär tystnadsplikt och sekretess. När du kontaktar tolkcentralen för att beställa tolk behöver du uppge följande:

  • Ditt namn och telefonnummer
  • Datum och tid, när tolkuppdraget ska börja och sluta
  • Plats och adress
  • Särskilda önskemål

Telefonnummer/kontaktuppgifter finns i telefonkatalogens landstingssidor (blå sidorna). Gör din beställning så fort du vet att du behöver tolk. Tolktjänsten är kostnadsfri för alla brukare. Utbildningstolkning, tolkning vid polisförhör och domstolsförhandlingar betalas av respektive myndighet.

Hur går tolkningen till?

  • Allt som sägs, tecknas och hörs tolkas.
  • Dessutom utför dövblindtolken även syntolkning.
  • Tolken använder alltid första person singularis, det vill säga jag-form, i tolkningen. Ibland arbetar två eller flera tolkar tillsammans beroende på uppdragets art.
  • Tolken deltar inte i samtalet.
  • Tolkens uppgift är att översätta allt som sägs eller tecknas, så att full delaktighet uppnås för samtliga deltagare.

Frågor och svar om tolkverksamheten i sin helhet finns i broschyren ”När tre behövs för samtal mellan två” samt på internet www.sdrf.se/sdr Se under ”Material”