RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Omkring 1900-talet


Teckenspråket var nu förbjudet i den svenska dövundervisningen under nästan hela 1900- talet, fram till det officiella erkännandet 1981. I Sverige kom döva till skolan vid 7-8 års ålder och hade oftast inte något språk hemifrån. På skolan fick döva elever inte lära sig teckenspråk under lektionerna eller av lärare. Eleverna kom att lära sig teckenspråket av sina äldre kamrater på skolans raster och fritid.

I klassrummen tillämpades talmetoden. Det var viktigt för skolan att barnen lärde sig att tala, det var till och med viktigare att de uttalade orden rätt än att de svarade rätt på frågan. Skolan lade mycket tid till talundervisning under ämnes/kunskapslektionerna. Under en lång tid var det strängt förbjudet att använda teckenspråk i klassrummen/under lektionerna. Det finns berättelser om hur eleverna fick stryk för att de tecknade i klassrummet. Många barn gick ut skolan utan adekvata grundkunskaper. Idag finns det många döva som lever och verkar i samhället som har denna bakgrund, och om du är eller skall bli god man till huvudman, så har din huvudman säkerligen denna bakgrund.