RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

2. Presentation av godmanprojektet


Sveriges Dövas Riksförbund ansökte  tillsammans med Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) med stöd av Nationella kunskapscenter för Dövblindfrågor och Mo Gård Folkhögskola om att i ett 2-årigt projekt utveckla det frivilliga samhällsarbetet inom överförmyndarverksamheten med inriktning på döva personer med olika former av tilläggsfunktionshinder.

Projektets övergripande mål var att förbättra stödet till frivilliga samhällsarbetet så att de i sin tur skulle kunna genomföra ett bra arbete och förbättra situationen för teckenspråkiga huvudmännen. Projektet syftade till att utbilda och utveckla samarbetsmodeller med digitala redskap för teckenspråkiga frivilliga samhällsarbetare som har uppdrag som gode män och förvaltare. 

Vi skulle också i samarbete med överförmyndaren/överförmyndarnämnden, organisera frivilliga samhällsarbetare och därigenom samla erfarenheter och kunskaper för att utveckla befintliga samt nya metoder i arbetet och i stödet av de teckenspråkiga frivilliga medarbetarna. (Denna punkten 2 är inte översatt till teckenspråk i informationsfilm. Inspelning av stycket presentation av projektledarna har skett spontant)