RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

5. Vem är döv?

I Sverige finns ca 1 miljon människor i olika åldrar med nedsatt hörsel. Endast en liten del är helt döva, och ännu färre är det som blir döv i barndomen. Man har uppskattat att ca 70 döva barn föds varje år med en grav hörselnedsättning eller total dövhet. Orsaken till att barnen föds döva, eller blir döva i tidig ålder, kan bero på många olika orsaker som viruspåverkan under graviditet (Rubella infektion) sjukdom, ärftlighet, och så vidare.

Idag får dessa barn, och deras familjer, ett tidigt stöd av landstingens hörselvård, och kommer snart i kontakt med teckenspråk. Föräldrar väljer att placera barnen på teckenspråkliga förskolor som finns i varje län med syfte att stimulera barnens tidiga språk utveckling, och föräldrar och syskon erbjuds gratis teckenspråkskurser, så kallade TUFF utbildningar. (Teckenspråks Utbildning För Föräldrar)
När barnen kommer i skolåldern flyttar familjen ofta till specialskoleorten, nära någon av nedanstående platser. I vissa fall bor barnen på elevhem, då familjen inte har möjlighet att flytta till skolorten.

I Sverige finns det 6 statliga specialskolor, (Härnösand, Stockholm, Vänersborg, Lund och Örebro, Åsbackaskolan i Gnesta för teckenspråkiga utvecklingsstörda och Dövblinda) där undervisningen bedrivs på teckenspråk. Undervisningen i grundskolan är förlängd med ett år, och eleverna går i 10 år.

Dessutom finns kommunala skolor i Stockholm, Göteborg och Hässleholm för döva och hörselskadade. Över 90 % dövfödda har fått Cochlea implantat inopererat. Det är den senaste moderna hörseltekniskt hjälpmedel. En stor del av döva och hörselskadade går individuella integrerade i kommunala förskolor och grundskolor/särskolor.

Efter avslutad grundskoleutbildning flyttar de flesta döva ungdomarna till Riksgymnasium för döva (RGD) i Örebro. För att få gymnasieutbildning på sitt modersmål samt att det är den enda gymnasiala utbildning som finns idag för döva i Sverige. Döva barn med tilläggshandikapp får extra stöd i den ordinarie specialskolan, eller i den särskilda skola; Åsbackaskolan, som ligger i Gnesta strax utanför Stockholm, som har inriktning på döva/hörselskadade barn med utvecklingsstörning.
Efter avslutad gymnasieutbildning söker sig sedan de flesta döva till vanliga högre utbildningar med tolk, eller direkt ut i arbetslivet. Bildar familj ofta med andra döva och lever ett vanligt liv. Vi vill betona att dessa teckenspråka döva, skiljer sig från gruppen vuxendöva. Vuxendöva är personer som i vuxen ålder har fått en vad man kallar förvärvad grav hörselnedsättning eller dövhet, på grund av sjukdom eller olycksfall. Vanligast är dock, att det är en hörselnedsättning på grund av åldersförändringar eller hörselförlust orsakad av olycksfall eller sjukdom. Gemensamt för den gruppen är att de har alla förvärvat svenska språket som modersmål och kan därför kommunicera med omvärlden på svenska, skriftligt eller med andra metoder. Dessa kan ofta inte teckenspråk, eller så använder de en form av svensk påverkat teckenspråk (TSS) Denna grupp berörs inte av denna text.