RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppdraget upphör när...

Godmanskapet åt ett ensamkommande barn kan avslutas på många olika sätt.

Barnet fyller 18 år

Den gode mannen behöver inte begära sitt entledigande när barnet fyller 18 år, uppdraget upphör automatiskt. Det är emellertid viktigt att den gode mannen informerar barnet om att uppdraget upphör.

Barnets vårdnadshavare kommer till Sverige

Dotter och far återförenasOm barnets föräldrar eller någon som trätt i deras ställe kommer till Sverige upphör också den gode mannens uppdrag, förutsatt att denne vårdnadshavare inte är förhindrad att utöva vårdnaden, till exempel på grund av sjukdom.
Finns tveksamheter om vårdnads­skapet måste detta utredas innan förordnandet för den gode mannen upphör. För att få klarhet i detta bör den gode mannen ha kontakt med Migrationsverket.

Barnet får placering i annan kommun

Om barnet får en placering i en annan kommun är det viktigt att den gode mannen meddelar överförmyndaren om barnets flytt och att ansvaret för uppdraget förs över. Överförmyndaren i den nya kommunen ansvarar för bytet av god man om det är nödvändigt. I vissa fall har den gode mannen kvar sitt uppdrag trots att barnet flyttar. 

Barnet får avslag och lämnar Sverige

Om barnet lämnar Sverige upphör uppdraget som god man. Den vanligaste orsaken är att barnet inte beviljas uppehållstillstånd och därför avvisas. Ett barn som lämnar sitt boende kan ibland betraktas som avviken. Om barnet lämnar Sverige ska den gode mannens uppdrag upphöra. Om barnet håller sig undan verkställigheten av ett avvisningsbeslut eller annars troligen finns kvar i Sverige ska uppdraget kvarstå. Det är viktigt att komma ihåg att den gode mannen inte har misslyckats i sitt uppdrag om barnet får avslag. En avvisning innebär ofta stor besvikelse och kan vara känslomässigt svårt för alla parter. Uppgiften som god man består i att se till att barnets asylansökan prövas på ett rättsäkert sätt och att barnets rättigheter respekteras under vistelsen i Sverige.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses

Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn upphör när det utses en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Då ska den gode mannen av­rapportera ärendet till den nya vårdnads­havaren. Den gode mannen bör träffa den särskilt förordnade vårdnads­havaren och överlämna information om barnet och de särskilda behov som barnet har.

Läs mer om uppdraget särskilt förordnad vårdnadshavare här. 

Barnet inte längre har behov av god man

Om barnet har god man på grund av att  vårdnadshavaren, till exempel en förälder, är sjuk upphör godmanskapet när vårdnads­havaren tillfrisknat.

Den gode mannnen byts ut eller entledigas

Om man av någon anledning vill avsluta sitt uppdrag är man som god man skyldig att kvarstå tills överförmyndaren hittat en ny god man som kan ta över uppdraget. Den gode mannen måste även överlämna tillgångar och informera den nya gode mannen om barnet samt upprätta slut­redovisningen för den period man haft uppdraget. Som nytillsatt god man ska man gå igenom redovisningar från den tidigare gode mannen. Det är även viktigt att veta att han eller hon har treårig talerätt ifall man som ny god man anser att den förra gode mannen missbrukat sitt uppdrag.  Som godman kan uppdraget upphöra att gälla på grund av olämplighet som missbruk, försummelse, ekonomisk obestånd eller annan orsak som inte gagnat barnet. Det är bara den gode mannen själv eller överförmyndaren som kan entlediga den gode mannen.

Kalender

RFS deltar vid överförmyndarens mässa 2018-09-24 klockan 15:00 - 18:00
Örnsköldsvik: Utbildning 2018-09-24 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Föreläsning 2018-09-24 klockan 18:00 - 20:30
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Göteborg: Öppet hus 2018-09-30 klockan 15:00 - 18:00