RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ord och begrepp - ensamkommande barn

 • Artikel 21-förfrågan

  Begäran om information om en asylsökande hos en myndighet i ett annat EU-land, enligt artikel 21 i Dublinförordningen.
 • Asyl

  Ett uppehållstillstånd som beviljas en utländsk medborgare som är flykting enligt utlänningslagen.
 • Avviken

  Asylsökande som lämnat sitt boende utan att informera Migrationsverket registreras som ”avviken”.
 • Avvisning

  Avlägsnandebeslut som en person kan få inom tre månader från den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Migrationsverkets avvisningsbeslut får normalt inte verkställas förrän de vunnit laga kraft.
 • BBIC

  Barns behov i centrum är en utredningsmetod som många socialtjänster använder. Metoden används för att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat sätt med barnets behov i centrum.
 • Dossiernummer

  Varje dossier har ett unikt dossiernummer. Samma dossiernummer följer utlänningen tills han eller hon eventuellt blir svensk medborgare.
 • Dublinförordningen

  En förordning som garanterar att den som söker asyl i någon av EU:s medlemsstater får sin ansökan prövad i någon av dessa stater. En asylsökande ska alltså inte kunna sändas från en medlemsstat till en annan utan att någon anser sig ha ansvar för prövningen. Dublinförordningen gäller i Sverige och i övriga EU-länder samt i Norge och Island. Den som flyr har inte rätt att välja asylland. Tanken är att personer som har skyddsskäl ska söka asyl i första landet de kommer till efter flykten. En asylsökande som har vistats i ett så kallat första asylland före ankomsten till Sverige kan därför skickas tillbaka dit.
 • EBO

  Eget boende. Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.
 • Eurodac

  EU:s databas för utbyte av fingeravtryck från asylsökande. Alla EU-stater samt Norge och Island deltar i detta samarbete.
 • Garant

  Garanterar någon form av finansiell säkerhet för barnet.
 • Laga kraft

  När det inte längre finns möjlighet att överklaga ett beslut eller en dom – eller om denna möjlighet aldrig har funnits – vinner beslutet eller domen laga kraft, det vill säga får rättskraft och kan verkställas.
 • LMA

  Lagen om mottagande av asylsökande med flera.
 • Medborgarskap

  Medborgarskap är ett rättsligt bindande för­hållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan. Det mest påtagliga bevisen på det svenska medborgarskapet är det svenska passet och att man som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.
 • Migrationsdomstol

  Migrationsverkets beslut i utlännings- eller medborgarskapsärenden kan överklagas till migrationsdomstolar. Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas till högsta instans – Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm.
 • Nöjdförklaring

  När en utländsk medborgare accepterar ett negativt beslut och avstår från att överklaga detta. För ensamkommande barn är det den gode mannen som kan göra det.
 • Offentligt biträde

  Om Migrationsverket bedömer att den sökande kan komma att få avslag på sin ansökan, ser de till att han eller hon får juridisk hjälp av ett så kallat offentligt biträde.
 • Ombud

  En person som företräder en sökande. För att ombudet ska få ta del av sekretessbelagda uppgifter eller handlingar i ett ärende hos Migrationsverket krävs det en fullmakt från den sökande. För ensamkommande barn är det den gode mannen som får lämna fullmakt till ett ombud.
 • Permanent uppehållstillstånd (PUT)

  En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige och det förlängs automatiskt.
 • Resebidrag

  Make eller maka och barn under 18 år till en flykting som fått uppehållstillstånd enligt Genèvekonventionen kan söka bidrag för resa till Sverige. Man kan också få resebidrag för att återvandra.
 • Rättrådig

  Tar hänsyn till vad som är bäst för barnet och vinner inte själv fördelar. Använder sunt förnuft i beslut som berör barnet och agerar utifrån barnets bästa.
 • Schengenländer

  Många av EU:s 27 medlemsländer har anslutit sig till Schengensamarbetet. De deltagande länderna är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Dessutom har Norge, Island och Schweiz – som inte är EU-länder – anslutit sig till Schengensamarbetet.
 • Talerätt

  Rätten att föra talan inför domstol i en rättslig angelägenhet som rör fullgörelse eller fastställelse av att ett visst rättsförhållande består.
 • Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT)

  Ett tidbegränsat uppe­hållstillstånd ges till enskilda eller grupper vid till exempel tillfällen då en massflykt skett från ett visst land.
 • Utvisning

  Avlägsnandebeslut som en person kan få från och med tre månader efter den dag han eller hon ansökte om uppehålls­tillstånd.
 • Verkställighetshinder

  Om det framkommer något hinder mot att verkställa beslutet kan Migrationsverket ta upp ärendet till ny prövning. Detta kan ske antingen genom att den som fått avslag hävdar att det finns hinder mot återresan eller genom att Migrationsverket tar upp frågan om hinder. Migrationsverkets bedömning av medicinska eller praktiska hinder kan inte överklagas, om det däremot är nya flykting- eller skyddsskäl som åberopas som hinder kan ärendet överklagas till en migrationsdomstol.

Kalender

RFS deltar vid överförmyndarens mässa 2018-09-24 klockan 15:00 - 18:00
Örnsköldsvik: Utbildning 2018-09-24 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Föreläsning 2018-09-24 klockan 18:00 - 20:30
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Göteborg: Öppet hus 2018-09-30 klockan 15:00 - 18:00