RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Myndigheters ansvar för ensamkommande

Här beskriver vi vilken roll de olika myndigheterna har i ärende för ensamkommande barn. Det är ingen fullständig förteckning, men kan fungera som en vägledning.

Människor som köar och väntarArbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har inget ansvar för unga ensamkommande personer utöver vad som gäller för andra ungdomar under 18 år. Först efter permanent uppehållstillstånd (PUT) kan de skriva in sig på arbets­förmedlingen. Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med validering av utbildningar eller värdera erfarenhet av praktiskt arbete som barnet har med sig från ursprungslandet.

CSN

CSN ansvarar för att bevilja studiestöd. ­Normalt kan barnet få grundläggande rätt till studiestöd först då Migrationsverket beviljat permanent uppe­hållstillstånd.

Landstinget

Landstingets ansvar för ensamkommande barn regleras i lag. Asylsökande barn har rätt till hälso-, tand- och sjukvård på samma villkor som andra barn i det svenska sam­hället. Landstingen ansvarar för att ge barnen den vård de behöver, såväl den psykiska som den fysiska. Landstingen får ersättning av staten för att ge barnen den vård de behöver. Efter fyllda 18 år bedöms dessa barn, om de fortfarande är asylsökande, som vuxna. Landstingen ska erbjuda vuxna asylsökande vård som inte kan anstå, mödravård, vård vid abort och preventiv­medelsrådgivning. (Lag 2008:334 om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.)

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av komun­ernas mottagande av ensamkommande barn och överförmyndarverksamheten.

Migrationsverket

En okej-knappMigrationsverket ansvarar främst för att ta emot och pröva barnets ansökan om asyl. Migrationsverket handlägger också frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen och gör i förekommande fall åldersbedömningar.  Under asyltiden är det Migrationsverket som ansvarar för att efterforska barnets familje­medlemmar. Vid ett eventuellt avslag är det också Migrationsverket som ska arbeta med ett återvändande. Migrationsverket tecknar överenskommelser med landets kommuner om mottagande av såväl ensamkommande barn som söker asyl som barn som beviljats uppehållstillstånd. De ska även anvisa barnet till en kommun för boende så snart som möjligt. Migrationsverket anmäler till överförmyndaren när det finns ett barn med behov av god man.

Migrationsdomstolen

Många av Migrationsverkets beslut kan överklagas och prövas i Migrationsdom­stolen. Om även Migrationsdomstolen avslår en asyl­ansökan kan beslutet överklagas till Migrations­överdomstolen. För att göra ett sådant över­klagande krävs ett prövnings­tillstånd.

Offentligt biträde

Ensamkommande barn får via Migrationsverket ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet ansvarar för att biträda barnet i asylärendet, men det är fortfarande den gode mannen som företräder barnet och som kan utfärda fullmakt till biträdet att företräda barnet i asylärendet.

Polisen

Polisen ansvarar i förekommande fall för utvisning och om barnet utsätts för eller begår brott.

Skatteverket

Skatteverket ansvarar för att utfärda personnummer när barnet får permanent uppehållstillstånd och för barnets folkbokföring.

KOMMUNENS ANSVAR

Överförmyndaren

En överförmyndare ska finnas i varje kommun. Deras yttersta funktion är att vara en ”garant” för att enskilda personer inte ska lida rättsförluster. Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är därför att utöva tillsyn över bland annat de gode männens arbete. Det är barnets vistelseort som avgör vilken överförmyndare som har ansvaret. Det är överförmyndaren som ansvarar för att så fort som möjligt utse en lämplig god man åt barnet.

Boende

De kommuner som tecknat avtal med Migrationsverket tillhandahåller boende antingen i kommunal eller privat regi. Den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta situationer ska finnas inom kommunernas socialtjänst.

Skola

Barnet har rätt att gå i skola och detta ska ske skyndsamt och bör ske senast en månad efter ankomsten till Sverige. (4 § förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl.)

Glad tonåringSocialtjänsten

Socialtjänsten i kommunen där barnet vistas ansvarar för att utreda barnets behov och besluta om lämpligt boende. Boendet kan vara ett hem för vård och boende eller ett familjehem. Detta innebär också att de utreder om en familj, till exempel en anhörig, är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. Om barnet beviljas uppehållstillstånd ansvarar socialtjänsten för fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration. Socialtjänsten anses också ha en skyldighet att hjälpa till att efterforska var barnets familje­medlemmar finns.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Socialtjänsten eller Migrationsverket ansöker hos överförmyndaren om att barnet ska få en god man. Socialtjänsten väcker också talan om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare åt barnet om han eller hon får uppehållstillstånd. Om barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört väcka talan om, eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten. Om barnet kort efter beviljat tillstånd ska fylla 18 år kan den gode mannen kvarstå till myndighetsdagen. Den särskilt förordnade vårdnadshavarens arbete är mer inriktat på den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för barnets framtid än på de frågor som kan uppkomma i anslutning till barnets ankomst till Sverige och dess första tid här.

Läs mer om uppdraget särskilt förordnad vårdnadshavare här.

Kalender

OBS- INSTÄLLT Säter: Cafékväll tema demens 2018-09-20 klockan 18:00 - 20:00
RFS deltar vid överförmyndarens mässa 2018-09-24 klockan 15:00 - 18:00
Örnsköldsvik: Utbildning 2018-09-24 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Föreläsning 2018-09-24 klockan 18:00 - 20:30
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00