RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Checklista uppdrag ensamkommande barn

 • ansöka om uppehållstillstånd för barnet
 • närvara på möten med Migrationsverket
 • närvara på möten med socialtjänsten
 • närvara på möten med offentligt biträde
 • närvara på möten med skola
 • närvara på möten med boendet
 • ta tillvara barnets rättigheter
 • ta hänsyn till barnets synpunkter
 • skaffa kunskap om barns utveckling
 • tala med boende gällande sjuk- och tandvård
 • se till att barnet får den tillsyn som behövs
 • bevaka barnets försörjning och utbildning
 • bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter
 • ha regelbunden kontakt med barnet, boendet, det offentliga biträdet samt skolan
 • ingripa om barnet riskerar att komma till skada
 • ansöka om stödåtgärder enligt SoL eller LSS
 • medverka i samtal med polis om barn utsatts för eller utför brott
 • ansöka om pass vid uppehållstillstånd
 • meddela Skatteverket och överförmyndaren vid uppehållstillstånd
 • om barnet vill, söka stöd för efterforskning och familjeåterförening
 • förvalta barnets egendom
 • skapa en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndaren
 • ansöka om ekonomsikt bistånd
 • ansöka om klädbidrag vid behov
 • fatta beslut vid större köp
 • ansöka om studiebidrag
 • öppna bankkonto
 • teckna hyresavtal

Vid avslut:

 • informera barnet om när uppdraget avslutas (upphör automatiskt vid barnets 18-årsdag)
 • meddela överförmyndaren om barnet flyttar till en annan kommun
 • meddela överförmyndaren om barnet lämnar Sverige (uppdraget upphör om barnet lämnar Sverige)
 • meddela överförmyndaren om barnet avviker
 • avrapportera ärendet till en särskilt förordnad vårdnadshavare
 • upprätta en slutredovisning när uppdraget avslutas
 • tänk på att uppdraget kvarstår tills överförmyndaren tillsatt en ny god man, vid byte av god man
 • tänk på att du som god man har treårig talerätt

Kalender

RFS deltar vid överförmyndarens mässa 2018-09-24 klockan 15:00 - 18:00
Örnsköldsvik: Utbildning 2018-09-24 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Föreläsning 2018-09-24 klockan 18:00 - 20:30
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Göteborg: Öppet hus 2018-09-30 klockan 15:00 - 18:00