RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Checklista uppdrag ensamkommande barn

 • ansöka om uppehållstillstånd för barnet
 • närvara på möten med Migrationsverket
 • närvara på möten med socialtjänsten
 • närvara på möten med offentligt biträde
 • närvara på möten med skola
 • närvara på möten med boendet
 • ta tillvara barnets rättigheter
 • ta hänsyn till barnets synpunkter
 • skaffa kunskap om barns utveckling
 • tala med boende gällande sjuk- och tandvård
 • se till att barnet får den tillsyn som behövs
 • bevaka barnets försörjning och utbildning
 • bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter
 • ha regelbunden kontakt med barnet, boendet, det offentliga biträdet samt skolan
 • ingripa om barnet riskerar att komma till skada
 • ansöka om stödåtgärder enligt SoL eller LSS
 • medverka i samtal med polis om barn utsatts för eller utför brott
 • ansöka om pass vid uppehållstillstånd
 • meddela Skatteverket och överförmyndaren vid uppehållstillstånd
 • om barnet vill, söka stöd för efterforskning och familjeåterförening
 • förvalta barnets egendom
 • skapa en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndaren
 • ansöka om ekonomsikt bistånd
 • ansöka om klädbidrag vid behov
 • fatta beslut vid större köp
 • ansöka om studiebidrag
 • öppna bankkonto
 • teckna hyresavtal

Vid avslut:

 • informera barnet om när uppdraget avslutas (upphör automatiskt vid barnets 18-årsdag)
 • meddela överförmyndaren om barnet flyttar till en annan kommun
 • meddela överförmyndaren om barnet lämnar Sverige (uppdraget upphör om barnet lämnar Sverige)
 • meddela överförmyndaren om barnet avviker
 • avrapportera ärendet till en särskilt förordnad vårdnadshavare
 • upprätta en slutredovisning när uppdraget avslutas
 • tänk på att uppdraget kvarstår tills överförmyndaren tillsatt en ny god man, vid byte av god man
 • tänk på att du som god man har treårig talerätt

Kalender

Örebro: Studiecirkel Bättre Framtid 2018-01-19 klockan 08:30 - 11:30
RFS förbundsstyrelse sammanträder 2018-01-20 klockan 11:00 - 16:00
Göteborg: Söndagsvandring i Skatås 2018-01-21 klockan 13:00 - 00:00
Göteborg: Erfarenhetsutbyte 2018-01-22 klockan 18:00 - 20:00
Österåker: RFS infomera om Visionsrummet 2018-01-23 klockan 09:00 - 16:00
Lund: Föreläsning 2018-01-25 klockan 18:00 - 19:30