RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tack för att du ställer krav för barn och unga!

Fredrik Malmberg, barnombudsmanSom god man har du en nyckelroll som kravställare i mottagandet av dessa barn. Därför är din insats så viktig.

Många av de ensamkommande barnen har förlorat hela sin familj och kommit till ett nytt land där de inte känner någon. De kan varken tala språket eller orientera sig i den nya och främmande tillvaron. De måste förlita sig på att okända vuxna i ett nytt land har deras bästa för ögonen.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) gäller alla barn som befinner sig i Sverige. Detta innebär att vi i Sverige är skyldiga att säkerställa att de ensamkommande asylsökande barnen har samma rättigheter som alla andra barn som vistas i Sverige, oberoende av medborgarskap eller immigrationsstatus.
De här barnen har rätt till att vuxna ger dem skydd, ser till att de får gå i skolan, ordnar så att de får sjukvård och en ­meningsfull vardag med fritids­aktiviteter. Samhället måste ta ansvar för dessa barn i brist på anhöriga som gör det. Utifrån barnkonventionen har Barnombudsmannen under många år uppmärksammat de ensamkommande asylsökande barnens situation.

STABILA BOENDEN BEHÖVS

Jag ser till exempel att mottagnings­systemet för de här barnen inte alltid fung­erar på det sätt som det borde. Många lever i så kallade ankomstboenden under en mycket lång tid innan de får ett långvarigt och stabilt boende under asylprocessen. Den här situationen är både påfrestande och negativ då de först ska anpassa sig till en miljö och ett sammanhang i ett ankomstboende för att sedan bli flyttade till en ny kommun och ett nytt boende och påbörja en ny anpassnings­process. Det är vad dessa barn allra minst behöver mot bakgrund av vad de har varit med om i sina hemländer och hur dåligt många av dem mår när de kommer hit.

GOD MAN INOM 24 TIMMAR

Många av de ensamkommande asylsökande barnen får inte en god man utsedd tillräckligt snabbt. FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att säkerställa så att alla ensamkommande asylsökande barn får en god man utsedd efter 24 timmar efter att de kommit hit. Det är en rekommendation som jag ställer mig helt bakom. Barnen anländer ofta hit utan att känna någon och därför är det viktigt med en stabil vuxenvägledning redan från början. Jag ser också att dessa barn inte alltid får det psykosociala stöd som de är i behov av. De allra flesta barn börjar skolan i Sverige men tyvärr kan det i många fall dröja månader innan barnet får en ordentlig skolgång.

GOD MAN NYCKELROLL

Som god man för ett ensamkommande asylsökande barn följer ett stort ansvar. Den gode mannen ska gå in som både förmyndare och vårdnadshavare i stället för barnets föräldrar – dock utan att ha den faktiska vårdnaden eller en försörjnings­plikt gentemot barnet. Den gode mannen ersätter alltså i mångt och mycket det som barnets föräldrar normalt skulle ha gjort. Jag förstår att det här inte är ett helt lätt uppdrag. Därför vill jag nu rikta ett stort tack till alla er gode män som tar på er detta ansvar! Ni är säkert väl medvetna om att ni gör en stor insats för dessa barn men det tåls att sägas igen! Ni har en nyckelroll i mottagandet av dessa barn och därför är er insats så viktig.

VIKTIGA KRAVSTÄLLARE

Det är samhället och våra myndigheter som har en skyldighet att tillgodose barnet den omsorg som han eller hon har rätt till. Därför är det viktigt att du som god man vågar ställa krav på samhället och våra myndigheter som ska säkerställa barnens rättigheter. Exempelvis kan nämnas följande. Socialtjänsten ska utreda barnets situation när de väl är på plats i kommunen och sätta in tillräckliga stöd- och hjälpinsatser när så behövs.

Migrationsverket har ett ansvar för att barnet får komma till tals i asylprocessen, att det finns kompetenta tolkar och att deras ansökan om uppehållstillstånd sker på ett korrekt och skyndsamt vis. Kommunens överförmyndare rekryterar dig som god man och ska se till att du har den utbildning som krävs för att du ska klara av ert uppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Glöm inte att du som god man har rätt att ifrågasätta om dessa rättigheter inte tillgodoses – för barnets skull och räkning!

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Foto: Pawel Flato

Barnombudsmannen

Sveriges barnombudsman heter Fredrik Malmberg och är chef för myndigheten Barnombudsmannen.

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonven-tionen. Myndigheten ska utbilda och informera om barnkonventionen, men också bevaka hur konventionen efterlevs i samhället.

RELATERAT

Ord och begrepp

Checklista

Skriftlig introduktion

Utbildningar

Webbforum

Kalender

Skövde: Julfest 2017-12-20 klockan 17:30 - 19:00
Skövde: Torsdagsträff 2017-12-28 klockan 18:00 - 19:00
Örebro: RFS´s frivårdsturné 2018-01-16 klockan 14:00 - 19:30
RFS förbundsstyrelse sammanträder 2018-01-20 klockan 11:00 - 16:00
Lund: Föreläsning 2018-01-25 klockan 18:00 - 19:30
Skövde: Studiecirkel 2018-01-30 klockan 18:00 - 20:15