RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Barnets rättigheter

Som god man har du ett särskilt ansvar att sörja för barnet. FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barn­konventionen, kan vägleda dig när det gäller vilka rättigheter du ska bevaka och ibland kräva ut.

Här har vi valt att ringa in några viktiga områden och fritt beskriva dem utifrån barnkonventionen.  De exakta formuleringarna finner du i varje separat artikel i konventionstexten. Barnkonventionen omfattar 54 artiklar och alla artiklar ska läsas tillsammans med de fyra huvudprinciperna:

  • Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
    Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

MÅ BRA

En ung kille på tandläkarbesökBarnet har rätt att vara den han eller hon är. Det är barnet själv som bestämmer över sin kropp, sina känslor och tankar.  Ingen får göra barnet illa. Om barnet blir illa behandlat ska det få stöd och hjälp. När barnet blir sjukt har barnet rätt att få vård. Rätten till utveckling handlar inte bara om barnets fysiska hälsa. Varje barn har också rätt till den levnadsstandard som krävs för hans eller hennes fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.

Ett barn har rätt till sjukvård, rehabilitering och den bästa hälsa som går att uppnå. Staterna som undertecknat barnkonventionen ska arbeta aktivt för att förebygga självmord. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas i alla länder, enligt  barnkonventionen. Kvinnlig könsstympning är exempelvis en sådan. Om ett barn har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, väpnad konflikt, tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, har han eller hon rätt till fysisk och psykisk rehabilitering och social återanpassning. Detta ska ske i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet. Ett barn som kommer som flykting till ett land ska få skydd och humanitärt bistånd, oavsett om han eller hon kommer ensam, tillsammans med sina föräldrar eller med någon annan person. Staterna ska hjälpa barnet att spåra föräldrar  och andra familjemedlemmar eller att få fram den information som är nödvändig för att barnet ska kunna åter­förenas med sin familj.

Artiklar i barnkonventionen om rätten till trygghet och rätten att må bra:
 3. Barnets bästa
 6. Rätt till liv, överlevnad och utveckling
18. Uppfostran och utveckling
19. Skydd mot övergrepp
22. Flyktingbarn
24. Hälsa och sjukvård
26. Social trygghet
27. Levnadsstandard
34. Skydd mot sexuellt utnyttjande
35. Förhindrande av handel med barn
39. Rehabilitering

INFLYTANDE

Fundersam tonåringEnligt barnkonventionen ska varje barn som är i stånd att bilda egna åsikter ha rätt att uttrycka dessa fritt i alla frågor som rör honom eller henne. Åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnet ges alltså inte rätt till självbestämmande, men han eller hon har rätt att bidra till beslutsunderlaget vid beslut som rör honom eller henne. Att barnets åsikter ska ses mot bakgrund av hans eller hennes ålder och mognad ger vuxna en aktiv skyldighet att lyssna noga på barns åsikter och ta dem på allvar. Vuxna ska anpassa sitt sätt att lyssna efter barnets uttrycksmöjligheter. Även om ett barn har varit med och påverkat ett beslut så ligger ändå ansvaret för  beslutet hos den vuxna. Ingen nedre åldersgräns finns för när barn får rätt att uttrycka sina åsikter. Barn kan bilda  åsikter mycket tidigt. Detta kräver kunskap hos de vuxna i barnets omgivning som ska tolka barnets språk och signaler.
Barn har ingen skyldighet att ha eller bilda en åsikt och ingen får tvinga ett barn att avslöja sina tankar eller åsikter. Men det får inte finnas hinder för honom eller henne att uttrycka dem. Barnets rätt att komma till tals i frågor som rör honom eller henne är absolut. Barnet har rätt att komma till tals, antingen direkt eller genom en företrädare. Barnet har även rätt till korrekt information så att det har en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. Tankefrihet innebär att barnet har rätt att tänka vad som helst. Religionsfrihet innebär rätten att ha och skaffa en religion samt att byta religion. Konventionsstaterna ska respektera föräldrars eller vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att vägleda barnet i den här typen av frågor.

Artiklar i barnkonventionen om inflytande:
12. Rätten att bli hörd och få sina åsikter beaktade
13. Yttrande- och informationsfrihet
14. Tanke-, samvets- och religionsfrihet
15. Förenings- och församlingsfrihet

FAMILJ

I inledningen till barnkonventionen står att barnet bör växa upp i en familjemiljö, i en atmosfär av lycka, kärlek och förståelse. Familjen är den grundläggande institutionen för barnets utveckling och välfärd. En familj kan se ut på många olika sätt. Föräldrar, eller vårdnadshavare, har huvud­ansvaret för barnets uppfostran och utveckling och barnets bästa ska komma i främsta rummet för dem.

Barn har rätt att bli omvårdade av sina föräldrar så långt det är möjligt och en stat måste vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa föräldrar att ta sitt föräldraansvar. Men om föräldrarna inte kan, så måste staten träda in för att se till att barnets behov och rättigheter tillgodoses. Barnkonventionen betonar föräldrars primära ansvar och sätter upp strikta gränser  för hur staten får ingripa och skilja barn från deras föräldrar.  Barn och föräldrar ska kunna återförenas över nations­gränser. Även om barnet och föräldrarna bor i olika länder ska barnet  ha rätt att regelbundet upprätthålla en personlig relation och en direkt kontakt med båda föräldrarna. Om ett barn berövas sin familjemiljö av något skäl har han eller hon rätt till skydd, hjälp och alternativ omvårdnad.

Artiklar i barnkonventionen om familjen:
  5. Föräldrarnas ledning
  9. Åtskiljande från föräldrar
10. Familjeåterföreninar
16. Rätt till privat- och familjeliv
18. Uppfostran och utveckling
20. Alternativ omvårdnad
21. Adoption

FRITID OCH VILA

Barnkonventionen betonar att barndomen har ett värde i sig själv. Den ska inte ses som en väntan på att bli vuxen. Barn har rätt till vila, fritid, lek och rekreation anpassad efter barnets ålder och mognad. Med ”vila” menas fysisk eller mental avspänning och sömn. ”Fritid” är ett vidare begrepp som innefattar att ha tid och frihet att göra det man känner för. ”Rekreation” omfattar hela skalan av frivilliga aktiviteter i syfte att ha roligt, till exempel sport, kreativa konstformer, scenkonst, hantverk och teknik. Med ”lek” menas de av barns aktiviteter  som inte kan kontrolleras av vuxna och som inte nödvändigtvis följer några synbara regler.

Artiklar i barnkonventionen om vila och fritid:
31. Vila, fritid och kultur

UTBILDING

Studerande pojkeUtbildningen ska vara tillgänglig så att inget barn diskrimineras. Den måste finnas inom ett rimligt och säkert avstånd, antingen geografiskt eller möjligen genom modern teknologi, till exempel vid distansutbildning.

Varje barn med funktionsnedsättning har rätt till en utbildning som maximerar hans eller hennes potential. Konventionsstaterna ska upp­muntra regelbunden närvaro i skolan och se till att antalet studieavbrott minskar. Ordningen i skolan ska upprätthållas på ett sätt som är förenligt med barnets rättigheter. Utbildningen ska bidra till respekt för barnets föräldrar, olika länders nationella värden, kulturer som skiljer sig från barnets samt för hans eller hennes egen kulturella identitet, språk och värden.

Barnet ska föreberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. Barn har en ovillkorlig rätt till skydd mot övergrepp i skolan, till exempel mot mobbning och kränkande behandling. Skolan har också ett ansvar för att barn som far illa kommer i fråga för utredning och hjälp.

Artiklar i barnkonventionen om utbildning:
28. Rätt till utbildning
29. Syftet med utbildningen

Läs alla artiklar och hela konventionstexten på barnombudsmannen.se, öppnas i nytt fönster

Kalender

OBS- INSTÄLLT Säter: Cafékväll tema demens 2018-09-20 klockan 18:00 - 20:00
RFS deltar vid överförmyndarens mässa 2018-09-24 klockan 15:00 - 18:00
Örnsköldsvik: Utbildning 2018-09-24 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Föreläsning 2018-09-24 klockan 18:00 - 20:30
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00