RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ensamkommande barn

Överförmyndarna i kommunerna förser varje ensamkommande  barn med en god man. Migrationsverket ser till att barnet även får ett offentligt biträde som kan företräda barnet i asylprocessen.

I uppdraget som god man till ett ensam­kommande barn är man både vårdnads­havare och förmyndare. Ett vanligt uttryck är att man som god man ska vara det nav kring vilket barnets angelägenheter samordnas.

ASYLANSÖKAN

AnsökningspapperOm det offentliga biträdet inte redan ansökt om uppehållstillstånd för barnet ska den gode mannen se till att det blir gjort. Barnet har rätt att få sin sak prövad i Sverige även om den gode mannen anser att möjligheterna att få asylansökan beviljad är små. Det är den gode mannens ansvar att bevaka att det offentliga biträdet för barnets talan. Den gode mannen ska hjälpa barnet i samband med att utredningar görs om grunden för barnets ansökan om uppehållstillstånd och andra utredningar i socialt hänseende.

Det är viktigt att de gode männen har ett nära samarbete och till exempel talar med personalen eller familjehemmet. Det kan vara bra att ha ett möte med personalen och barnet där ni tillsammans kommer överens om fungerande rutiner. Den gode mannen ska närvara på möten och förhör med Migrationsverket, socialtjänsten, det offentliga biträdet, skolan och polisen. Den gode mannens uppgift är att företräda barnet i dessa sammanhang.

OMSORG

En tvättkorg med kläderOm barnet behöver sjukvård eller tandvård ska den gode mannen tala med den som är ansvarig där barnet bor och se över rutinerna kring detta. Den gode mannen bör alltid ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i den mån det är rimligt med tanke på barnets ålder och mognad. Som god man omfattas man inte av någon tystnadsplikt. Man bör självklart vara diskret vad gäller barnets personliga angelägenheter och inte föra vidare sådant som barnet berättar i förtroende eller information som kan skada barnet. Den gode mannen har också till uppgift att planera utbildning och skolgång. Vid utvecklingssamtal som berör barnet ska den gode mannen närvara.

Den gode mannen ska, vid behov, ansöka om stöd enligt LSS­, (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vidare är det den gode mannen som fattar beslut om barnets boende. Om barnet avviker exempelvis från ett institutionsboende kan den gode mannen besluta om att barnet ska återvända dit. Den gode mannen kan givetvis också sörja för att barnet kan bli föremål för ett omhändertagande enligt LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) till exempel om barnet vistas i en skadlig miljö. Om barnet utsätts för brott ska den gode mannen polisanmäla händelsen och se till att barnets talan förs på bästa sätt i rättegångsprocessen. Ibland kan åklagaren föra barnets talan men det kan också förekomma att den gode mannen får se till att barnet får ett målsägande­biträde. Den gode mannen ska hålla i de nödvändiga kontakterna med polisen och åklagaren för utredning och sedan med tingsrätten. Om barnet begår brott ska den gode mannen se till att biträda barnet exempelvis i fråga om åtalsunderlåtelse eller annars se till att barnet får en offentlig försvarare.

FAMILJEÅTERFÖRENING

Återförenade syskonSvenska Röda Korset kan bistå med juridisk rådgivning i frågor om asyl- och anknytningsärenden samt rådgivning inför återvändande. Kontakta närmaste rödakorskontor om barnet behöver rådgivning i ett enskilt ärende. I de allra flesta fall förutsätts att barnet har det bäst hos sina föräldrar. Den gode mannen kan därför verka för en eventuell familjeåterförening. Den gode mannen ska verka för att barnet har kontakt med sina nära anhöriga. Om barnet inte vet var de anhöriga befinner sig kan Svenska Röda Korset vara ­behjälpligt. Den gode mannen ska i sådana fall tillsammans med barnet ansöka om stöd för efterforskning av nära anhörig som försvunnit i samband med flykt, krig, konflikt eller naturkatastrof. Den gode mannen kan även ansöka om stöd för familje­återförening om barnet fått ­uppehållstillstånd. Stödet från Svenska Röda Korset ges både av tjänstemän och frivilliga som handlägger enskilda ärenden runt om i landet. Vid varje förfrågan ska den gode mannen vara inkopplad och vid språk­svårigheter kan även tolk anlitas.

Kalender

Göteborg: Erfarenhetsutbyte 2018-10-16 klockan 18:00 - 20:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2018-10-17 klockan 14:00 - 00:00
Södertälje: RFS besöker överförmyndaren 2018-10-18 klockan 00:00 - 2018-10-19 00:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2018-10-18 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Översiktsutbildning 2018-10-20 klockan 09:30 - 15:30