Särskild förmyndare - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Särskild förmyndare

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Jag är särskild förmyndare till en liten kille som bor i Familjehem. Var går gränsen för mitt uppdrag gentemot familjehemmet, vem ansvara för vad . Man vill ju att samarbetet skall fungera.

Någon som har en bra lathund.
Elianne
08 okt 2015 15:25

Mycket översiktligt kan sägas att förmyndarens roll är att förvalta den omyndiges egendom (12 kap 1 § FB). Förmyndaren måste beakta den omyndiges personliga förhållanden vid förvaltningen, men ansvarar inte för hans eller hennes personliga omvårdnad

Förmyndare ansvarar för samt beslutar i frågor gällande:
• Ekonomiska angelägenheter
• Förvalta eventuell förmögenhet
• Tillse att tillgångarna kommer barnet till nytta
• Behörig att företräda barnet i rättsliga angelägenheter (som inte avser personliga angelägenheter då det är särskilt reglerat att vårdnadshavaren ansvarar samt beslutar i dessa frågor).

Familjehem ansvarar för att:
• Sköta kontakter med förskola eller skola, sjukvård och tandvård.
• Ge barnet vård och fostran (föräldrarollen).
• Efterfölja vård- och genomförandeplanerna.
• Samarbeta med myndigheter för barnets bästa.
• Att anmäla till socialnämnden om det inträffar något särskilt rörande barnet och/eller familjehemmet som kräver nämndens åtgärder, exempelvis att barnet har avvikit, allvarlig sjukdom eller olyckshändelser.

Barnets förälder kan ha kvar sin roll som vårdandshavare även vid en familjehemsplacering. De har då kvar viss bestämmanderätten över barnet tex vad gäller läkarvård och skolgång. Eftersom att barnets vårdnadshavare har begärt eller samtyckt till en placering i familjehem har de dock avstått den vardagliga omsorgen och beslutsfattandet.

Om någon har fått mer detaljerad information från någon kommun om rollfördelningen så tipsa gärna om det!
Linda Fröström
09 okt 2015 08:40