Proposition - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Proposition

Här tipsar RFS om nyheter inom godmansområdet. Det kan handla om lagändringar, rättsfall med mera. Här kan ni också tipsa varandra om intressanta nyheter för ställföreträdare!

I dag kom propositionen, lagförslaget om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Detta är det underlag som tidigare var en lagrådsremiss. Har ni några åsikter om detta lagförslag så ta gärna upp dem här eller maila till mig.

http://www.regeringen.se/sb/d/17854/a/239082
Linda Fröström
24 apr 2014 15:07

1) Skärpningen av kravet på lämplighet är bra. Det borde på sikt minska risken för oarter som missuppfattning av rollen, orimligt antal uppdrag, mm. Skärpningen ändrar inte på uppdragets lekmannakaraktär, vilket har många fördelar.

2) Att ett ansvar läggs få överförmyndaren att ansvara, för att utbildning anordnas, är på tiden. Formuleringen inbjuder till samarbete med godmanföreningar, studieförbund, m fl, vilket ger mångsidighet och behovsanpassning. Om utomstående på det sättet engageras, bör frågan om ersättning aktualiseras. Kanske det är ärende för SKL.

3) Möjligheten att entledigas som ställföreträdare, oberoende av om ersättare har hittats, bör också välkomnas. Kombinationen av ett frivilliguppdrag och en lagstadgad skyldighet att kvarstå är helt orimlig och strider mot normal rättsuppfattning. Dessutom har det i vissa fall blivit en "rävsax", som skadat båda parter. Egentligen borde man tagit steget fullt ut och lagt hela ansvaret för ställföreträdarskapets kontinuitet hos tingsrätten i samarbete med överförmyndare. Redan nu finns ju kommunala förvaltarenheter, som kan anlitas åtminstone tillfälligt Nu blir det intressant att se vilka skäl, som kommer att anses tillräckliga för entledigande utan avvaktande av ersättare.

4) Redovisningslättnader för dödsbo påverkar ju inte godmansarbetet mycket men verkar högst rimligt.

5) Ökade uppgifter för överförmyndare att bistå tingsrätt är ju också helt rimligt och bör leda till bättre rekrytering, vilket gynnar alla.

6) Länsstyrelsernas nya statistikansvar bör åtminstone på sikt kunna förbättra förutsättningarna för en bra ställföreträdarverksamhet. RFS skulle kanske fundera på vilken sorts statistik ställföreträdarna skulle vara betjänta av.

7) Att inte kunna ordna en allmänfinansierad försäkring för frivilligarbetare är svagt. De skäl som anförs är rent byråkratiska. Det är väl bara att ta upp i statsbudgeten det (ringa) belopp, som erfordras. Eftersom försäkringen är frivillig, blir det ju nu slumpbetingat, om skadestånd kan erhållas vid vårdslöshet eller ej.
bolevinson
26 apr 2014 14:54

Förslagen tokas av mig som en bra början på en nödvändig utveckling.
Jean Leek
02 maj 2014 20:34

Nu har det kommit tre motioner som knyter an till propositionen bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Motionerna kommer separat från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Har ni några åsikter kring detta? Eller kan ni påverka era lokala politiker att skriva egna motioner? Läs motionerna i sin helhet på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/
Linda Fröström
14 maj 2014 11:32

Motionerna är ju mest snömos med undantag för Sverigedemokraternas som i alla fall tar upp EN väsentlig fråga, den om ersättningsnivåerna. Även om det är olika typer av uppdrag kan man konstatera att när det handlar om ensamkommande är både nivån och övriga villkor idag väsentligt bättre än för "vanliga" (och betydligt mer omfattande!) uppdrag. Om man utgår från villkoren för gode män för ensamkommande skulle kanske ersättningar för "vanliga" uppdrag åtminstone dubbleras för att nivåerna ska bli "jämbördiga" som man uttrycker det. Är det så man menar är det bra!

För övrigt verkar det inte heller denna gång finnas något politiskt intresse för att ta bort det ideella inslaget i uppdragen vilket gör alla formuleringar om krav på ställföreträdares kompetens och utbildning etc meningslösa.
Bäumler
16 maj 2014 23:41

Som en sakupplysning vill jag tillägga att arvodet till gode män för ensamkommande barn betalas av migrationsverket och arvodet till gode män enligt föräldrabalken står som huvudregel huvudmannen själv för. Om huvudmannen ligger under de lagreglerade inkomstgränserna som finns, så står kommunen för det arvodet.
Linda Fröström
21 maj 2014 15:09

I juni förra året antog riksdagen proposition 2013/14:225, Bättre förutsättning för gode män och förvaltare. De lagändringar i föräldrabalken som beslutades om trädde i kraft i år, dvs den 1 januari 2015.

Förändringar som påverkar gode män och förvaltare är:
•Skärpt kontroll av vem som kan bli god man/förvaltare
•Ökat inflytande vid val av god man
•Överförmyndaren ska erbjuda utbildning
•Rätt att lämna ett uppdrag
•Lättnader för dödsbon till god man
•Länsstyrelsen ska föra statistik

Läs mer: www.rfs.se/lagandring

Vad tycker ni om lagändringarna, har ni märkt av någon skillnad?

/Minna, kommunikatör

minna
13 mar 2015 08:45

Jag har inte läst några av förslagen men en sak som borde rättas till är att HM inte borde bekosta våra besöksresor.
Det känns inte som att det är HM:s fel att ÖFM hittar en godman som bor 3 mil bort och dessutom behöver besöka HM 2 ggr i månaden.
EveSve
13 mar 2015 14:34