Myndigheter kan utbilda frivilliga tillsammans - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Myndigheter kan utbilda frivilliga tillsammans

Agneta Zedell2014-08-25 Alla myndigheter som tillsätter lagreglerade frivilliguppdrag borde göra gemensamma utbildningssatsningar, uppmanar Agneta Zedell, RFS förbundsordförande, i sin ledare i kommande nummer av SocialQrage.

RFS har i flera år drivit frågan om utbildning för de frivilliga som ett kvalitetskrav. Vi ser det framför allt som en rättssäkerhetsfråga för brukaren , huvudmannen, patienten, klienten. Det måste vara en rättighet för den som får stöd av en frivilligkraft att beslutsfattaren ansvarar för att det blir kvalitet i uppdragets utförande.

I första hand har RFS fäst uppmärksamheten på överförmyndarnas område. Här har olikheterna varit störst mellan olika delar av landet och här är lagstiftningen snårigast. Nu är äntligen förslag framlagda som tillmötesgår våra synpunkter. Förslagen innebär att överförmyndarna blir skyldiga att erbjuda utbildning.

I diskussionerna har ofta hörts krav på obligatorisk utbildning för de frivilliga före första uppdrag. Mot detta har hörts argumentet att det finns goda exempel på gode män och förvaltare som i sitt yrkesutövande redan har lämpliga kunskaper. Jag uppfattar skrivningarna i förslaget så att kraven ökar på överförmyndarna att verkligen ta ställning till om rätt kunskaper och lämplighet föreligger före första uppdrag. Hur blir det då för den som vill bli god man, men inte vill gå utbildning och inte bedöms ha tillräckliga förkunskaper? Så som förslagen nu ligger måste enligt min mening en sådan person bedömas som inte lämplig.

Rättssäkerhetsprojektet som RFS bedrivit under de senaste åren med stöd från Arvsfonden har tydligt visat på fördelarna med ett samordnat ansvar för bland annat utbildning och rekrytering. Alltså, att alla de myndigheter, som enligt lag har behov av att rekrytera frivilliga i lagreglerade uppdrag, gör gemensamma satsningar.  

Varje berörd myndighet kan givetvis ta initiativ i den riktningen.  Min uppfattning är emellertid att kommunernas socialförvaltningar har en fördelaktig särställning i detta avseende. De har i alla lägen det yttersta ansvaret för sina kommunmedborgare. Vidare har de anställda som hittills rekryterats för dessa arbetsuppgifter ofta haft för smala arbetsuppgifter och omsättningen på tjänsterna är stor.  

Om socialförvaltningarna tar ett yttersta ansvar för att, med lämpligt bistånd från övriga berörda myndigheter, skapa utbildningar kommer många fördelar att vinnas.  De frivilliga får en väg in till uppdragen och kommer att kunna välja det som passar var och en bäst. Överförmyndarnas rollkonflikt mellan handledning och tillsyn minimeras. Personalen får en mera varierad, mindre ensam och roligare arbetsuppgift. Brukaren får ett mera rättssäkert utfört stöd av lämpliga personer.

Alla berörda myndigheter vinner i ekonomi och effektivitet. Våra föreningar får en tydligare roll genom att förmedla erfarenheter till intresserade under utbildningarna.

Agneta Zedell
RFS förbundsordförande

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev 4 2014


Läs hela nyhetsbrevet som pdf här