Barnkonventionen föreslås bli lag - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Barnkonventionen föreslås bli lag

2016-03-15 

Barnrättighetsutredningen föreslår i ett betänkande att Barnkonventionen blir svensk lag, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet uppges att förslagen bland annat innebär:

  • Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen.
  • Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.
  • Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.
  • En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.
  • Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen och förvaltningslagen enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
  • Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer på regeringens hemsida