RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kompetensstöd är mer än utbildning

Planta2014-08-26 Kompetensstöd är temat i nyhetsbrevet denna gång. RFS anser att myndigheterna behöver ta större ansvar för att frivilliga samhällsarbetare ska få utbildning och stöd i sina uppdrag.

Den kartläggning som RFS gjorde i inledningen av Rättssäkerhetsprojektet visar att förhållandevis få myndigheter som tillsätter lagreglerade frivilliguppdrag erbjuder grundutbildning och/eller vidareutbildning. Däremot har de flesta myndigheter någon form av introduktion i samband med intervju eller första möte med uppdragstagare. 

Grundutbildningen ska handla om den frivilligas roll i relation till myndigheter, vilket stöd de olika myndigheterna kan ge brukaren och generell kunskap om missbruk, psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar med mera. Det kan också handla om förhållningssätt när man möter en medmänniska med stora behov.

Från och med 1 januari 2015 blir överförmyndarna skyldiga att erbjuda utbildning. I ledaren i detta nyhetsbrev föreslår RFS förbundsordförande att alla de myndigheter, som tillsätter lagreglerade frivilliguppdrag, gör gemensamma utbildningssatsningar.

Här kan ni läsa om föreningar som tar egna initiativ kring utbildning. Huvudansvaret för att erbjuda frivilliga kompetensstöd ligger däremot alltid på myndigheten. I Malmö stad finns tre kuratorer som arbetar med att coacha kontaktpersoner. Ett gott exempel på hur en myndighet kan värna sina uppdragstagare. Så har de också ett överskott på frivilliga.

RFS anser att frivilliga samhällsarbetare bör erbjudas detta kompetensstöd: 

• Grundutbildning. En utbildning som omfattar mer än sex timmar totalt.
• Vidareutbildning. Fördjupning i bland annat beroendeproblematik, psykisk ohälsa och etik.
• Handledning. Råd och stöd under pågående insats.
• Erfarenhetsutbyte. Möjliggöra att frivilliga delar erfarenheter med varandra. 

 

Texten är publicerad i RFS nyhetsbrev 4 2014


Läs hela nyhetsbrevet som pdf här