RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ingen myndighet kräver kompetens för att stötta de mest utsatta

Eva von Scheele,förbundsjurist SKL2011-04-01: Eva von Scheele, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting­ svarar RFS att det idag saknas en myndighet som har ansvar för kunskaps nivån hos gode män och förvaltare. Ansvaret att skaffa sig kompetens vilar på uppdragstagarna själva.

För närvarande finns inga bestämmelser­ för någon myndighet att ha ansvar för kunskapsnivån för de lekmän som åtar sig uppdrag som god man eller förvaltare. Det ligger ett stort ansvar på dem själva att skaffa sig erforderlig kompetens, skriver Eva von Scheele, förbunds­jurist på Sveriges Kommuner och Landsting, i ett skriftligt­ svar på frågan om vem som bär ansvaret för gode män och förvaltares kompetens. Eva von Scheele anser vidare att konsekvensen­ av detta är att eftersom det inte finns någon ansvarig myndighet för dessa lekmäns kompetens finns inte heller någon reglerad uppföljning eller utvärdering, även om det vore önskvärt.

Bortåt 100 000 huvudmän har idag lekmän som god man eller förvaltare. RFS anser att framför allt bristen på utbildning innebär en stor rätts­osäkerhet och godtycklig hantering­. Ofta handlar det om att lösa komplicerade etiska, juridiska och ekonomiska frågor, där själva utförandet och bemötandet är avgörande för att huvudmannen ska kunna leva ett värdigt liv. För att bevaka­ rättigheter, ansöka om insatser, överklaga beslut och anmäla fel och brister i vård och omsorg krävs inte bara grundläggande utan ganska omfattande kunskaper om det svenska samhället.

Varje misstag och dåligt utfört uppdrag är ett misslyckande och en kränkning av huvudmannens mänskliga rättigheter. Risken är stor att gode män och förvaltare skräms bort på grund av svårigheten i uppdragen och bristen på stöd.