Remiss gällande utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remiss gällande utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer

2016-02-15

RFS har lämnat remiss till Justitiedepartementet med anledning utredningen Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention SOU 2015:74.

Med anledning av remiss avseende rubricerade betänkande lämnar RFS följande synpunkter.

Utredaren har analyserat behovet av författningsändringar för att Sverige ska kunna tillträda konventionen samt lämnat förslag på vilka ändringar som krävs i olika författningar för att konventionen ska kunna tillträdas.

Flera författningsförslag berör uppdragen god man och förvaltare.  Vi har reflekterat över i vilken utsträckning dessa författningsförslag innebär en förändring av genomförandet av dessa uppdrag samt om och i så fall hur huvudmannens situation blir annorlunda.

Genomgående i författningsförslagen berörs processen före beslut om vilket lands lagstiftning som ska vara tillämplig i det enskilda fallet. Det vi som gode män och förvaltare där ser som en styrka är att det med de här föreslagna ändringarna blir tydligt klarlagt att huvudmannens intresse ska tillgogoses och att huvudmannen alltid ska ha fått komma till tals. Att detta finns dokumenterat blir ett utgångsläge som ger en god grund för genomförandet och förhoppningsvis också huvudmannens upplevelse och trygghet.

Såvitt vi kan bedöma påverkas inte genomförandet av uppdragen som god man eller förvaltare i övrigt av tillträde till Haagkonventionen.

Stockholm 2016-02-11

Agneta Zedell
Förbundsordförande

Ladda ner remissen som pdf