RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remissvar och skrivelser

 • RFS yttrar sig om stöd till civilsamhället

  RFS har lämnat remissvar gällande utredningen ”Långsiktigt stöd till det civila samhället”. RFS instämmer i att statliga bidrag till det civila samhället behöver bli mer långsiktiga och föreslår organisationsbidrag riktade till lagreglerade frivilliguppdrag.
  RFS yttrar sig om stöd till civilsamhället
 • RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS

  RFS har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående kommunens skyldighet att informera om andra stödinsatser för personer som inte får assistansersättning från Försäkringskassan. RFS poängtera vikten av att se frivilliga samhällsarbetare som en resurs i strävan efter att människor ska få de insatser de har behov av.
  RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS
 • Kommentar till Brå:s rapport

  Brå lämnade 15 december en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning från anstalt. RFS saknar en genomlysning av hur Kriminalvårdens samarbete med civilsamhället ser ut i förhållande till uppdraget.
  Kommentar till Brå:s rapport
 • Kommentar till Riksrevisionens rapport

  14 december kom Riksrevisionens rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. RFS instämmer i behovet av en utredning som ser över systemet i sin helhet, men anser inte att det ska leda till anställda gode män och förvaltare.
  Kommentar till Riksrevisionens rapport
 • RFS yttrar sig om livstidsstraff för mord

  RFS har yttrat sig om livstidsstraff för mord. RFS betonar vikten av att förordna en förtroendeman för livstids- och långtidsdömda personer. Visionsrummet och besöksgruppers viktiga roll beskrivs också.
  RFS yttrar sig om livstidsstraff för mord
 • RFS yttrar sig om nästa steg mot mer jämlik hälsa

  RFS har yttrat sig gällande delbetänkandet Nästa steg mot en mer jämlik hälsa. RFS lyfter fram frivilliga samhällsarbetare som en i allra högsta grad värdefull aktör för de människor som står längst bort från jämlik hälsa.
  RFS yttrar sig om nästa steg mot mer jämlik hälsa
 • RFS yttrar sig om villkorlig frigivning

  RFS har lämnat ett yttrande om utredningen kring villkorlig frigivning till Justitiedepartementet. RFS vill att det tydliggörs att lekmannaövervakare ska tillsättas vid övervakning samt att besöksgruppsverksamhet och Visionsrummet utvecklas för att underlätta klienternas återanpassningen till samhället.
  RFS yttrar sig om villkorlig frigivning
 • RFS yttrar sig om nya ungdomspåföljder

  RFS har yttrat sig över förslaget kring nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25. RFS lyfter fram värdet av lekmannamedverkan och behovet av stöd till de frivilliga. RFS saknar dock ordentligt resonemang om hur påföljderna ska fungera för unga som saknar ordnade hemförhållanden samt vilket organisation som skulle krävas för förslagen.
  RFS yttrar sig om nya ungdomspåföljder
 • RFS om arvoden för frivilliga samhällsarbetare

  I detta dokument förtydligas var Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, står i arvodesfrågan. RFS anser inte att arvodet är det som ska vara avgörande för att åta sig ett uppdrag. Arvodet är en symbolisk summa för den tid och engagemang som den frivilliga lägger ner i sitt uppdrag.
  RFS om arvoden för frivilliga samhällsarbetare
 • RFS yttrar sig om en god och jämlik hälsa

  RFS har yttrat sig gällande delbetänkandet "För en god och jämlik hälsa". I remissvaret föreslås en särskild "gräddfil" för frivilliga samhällsarbetare skapas. På så vis kan kontakten med de brukare som står längst ifrån en jämlik hälsa öka.
  RFS yttrar sig om en god och jämlik hälsa
 • Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering

  RFS håller med SKL om att det finns skäl till att i grunden reformera överförmyndarsystemet. RFS ser dock ett stort värde i att behålla det frivilliga inslaget i uppdragen och anser att problemet är att kommunerna saknar metoder för att arbeta professionellt med frågan.
  Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering
 • RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande

  RFS har i remissvar lämnat synpunkter på utredningen Ett modernare utsökningsförfarande gällande de delar som berör gode män/förvaltare och deras huvudmän.
  RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande
 • RFS yttrar sig om nya grunder för uppehållstillstånd

  I en skrivelse till Justitiedepartementet belyser RFS viktiga aspekter kring godmansuppdraget som utelämnats i regeringens lagförslag om nya grunder för uppehållstillstånd rörande studier. RFS förslår bland annat att alla ensamkommande barn som fyllt 18 år ska erbjudas en kontaktperson.
  RFS yttrar sig om nya grunder för uppehållstillstånd
 • RFS yttrar sig om stärkt civilsamhälle

  RFS lämnade i juli 2016 remissvar till Kulturdepartementet gällande utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13. Syftet med utredningen är ge förslag på hur civilsamhället kan stärkas
  RFS yttrar sig om stärkt civilsamhälle
 • RFS yttrar sig om häktesutredning

  Regeringens utredare lämnade i augusti förslag på hur användningen av häktning och restriktioner kan minska samt hur isoleringen av häktade personer kan brytas. RFS skriver i sitt yttrande att utredaren missat att beskriva den viktiga roll frivilligorganisationer har, till exempel genom besöksgrupper.
  RFS yttrar sig om häktesutredning
 • RFS yttrar sig om betaltjänster

  RFS har lämnat svar till Finansdepartementet med anledning av remiss gällande betaltjänster. RFS föreslår att personer som står under förvaltare ska nekas att öppna betalkonto. Förbundet anser också att lagstiftaren bör garantera tillgång till kostnadsfri kontanthantering för personer med ställföreträdare.
  RFS yttrar sig om betaltjänster
 • Riktlinjer för antal frivilliguppdrag

  RFS styrelse har tagit fram riktlinjer för antal uppdrag som en god man/frivillig samhällsarbetare bör ha. Läs riktlinjerna och varför det är viktigt att begränsa antalet uppdrag här.
  Riktlinjer för antal frivilliguppdrag