RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nya domar som tydliggör LSS intention

Domarklubba2015-04-08 Tre personer som fått avslag på insatsen kontaktperson har fått rätt i kammarrätten och beviljats kontaktperson. I samtliga tre domar har kammarrätten gjort en bedömning utifrån individernas behov och om dessa behov faktiskt är tillgodosedda eller inte, i linje med intentionen i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Kommunernas argument att personerna inte var socialt isolerade då de hade bostad med särskild service samt daglig verksamhet godtogs inte av rätten. Dessa domar blir vägledande då de utdömts av en kammarrätt (andra i instans för förvaltningsmål). De ger en tydlig signal om att inte att avslå insatsen kontaktperson med svaga argument. 

Sammanfattning av domarna

Dom 1: En 30-årig man med utvecklingsstörning får ha kvar sin kontaktperson enligt en dom från Kammarrätten i Jönköping. Mannen beviljades insatsen enligt LSS för att kunna delta i fritidsaktiviteter utanför boendet och den dagliga verksamheten. Framförallt vill han gå på sportevenemang. 

När mannen flyttade från serviceboende till bostadsgrupp beslutade socialnämnden att avslå ansökan om fortsatt kontaktperson, med motiveringen att han på sitt nya boende har mer sociala aktiviteter än på sitt nya boende. Förvaltningsrätten gav socialnämnden rätt. Kammarrätten anser däremot att mannens behov inte uppfylls via boendet och att insatsen kontaktperson ska fortsätta. Förvaltningsrättens dom ändrades därmed och socialnämndens beslut upphävde.

Ladda ner domen som pdf 

Dom 2: En man som varit beviljad kontaktperson under 14 år får ha kvar insatsen enligt Kammarrätten i Göteborg. Mannen bor sedan 2011 i ett boende med särskild service. Hans stora intresse är jakt, djur och natur. Tillsammans med sin kontaktperson har mannen utfört aktiviteter som intresserar honom. 

Socialnämnden beslutade 2013 att inte bevilja fortsatt kontaktpersonsinsats eftersom de ansåg att goda levnadsvillkor är tillgodosedda genom insatsen bostad med särskild service och daglig verksamhet. Kammarrätten anser att mannens behov inte uppfylls via boendet och att mannen fortsatt är i behov av kontaktperson för att uppnå goda levnadsvillkor.

Ladda ner domen som pdf här

Dom 3: Läs om den 3:e domen här