RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Gör uppdragen attraktiva - få fler att ställa upp

Två unga kvinnor samtalar2015-04-08 Många brukare får vänta länge på att få en kontaktperson eller kontaktfamilj, trots att beslut finns. En av anledningarna är svårigheten att rekrytera. Här ger RFS tips på vad en kommun kan göra för att rekrytera frivilliga och göra uppdragen mer attraktiva.

Enligt rapporten ”Hur länge ska man behöva vänta” från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, får många brukare som fått beslut om insatsen kontaktperson, kontakt- och stödfamilj, vänta oskäligt länge. Näst efter boende har socialtjänsten störst problem med att i tid bevilja just dessa insatser. I rapporten konstateras att det är ett högt tempo i samhället, att vi fått en starkare individualisering och att det påverkar viljan att åta sig ett uppdrag. 

Vad kan socialtjänsten göra för att få fler motiverade att göra en insats? RFS har genom samarbeten med såväl kommuner som föreningar runtom i landet erfarenheter av sätt som fungerar. För det första, kampanjer i all ära men det är det kontinuerliga arbetet med uppdragstagarna som avgör tillgången av frivilliga. Ett systematiskt arbete med att erbjuda attraktiva uppdrag minskar också behovet av nyrekrytering eftersom uppdragstagarna då stannar längre i sina uppdrag och tar nya uppdrag. Det kan vara värt att fundera över om en del av rekryteringsbudgeten istället kan gå till uppmuntran av befintliga uppdragstagare.

RFS tips för rekrytering

 • Se era uppdragstagare som möjliga ”goda ambassadörer”. Erfarenheter visar att det mest effektiva sättet att få nya lämpliga frivilliga är via uppdragstagare som talar gott om uppdraget med personer i sitt nätverk. (För att få goda ambassadörer se tipsen om attraktiva uppdrag).
 • Var lättillgängliga, med en tydlig hemsida och ge snabba svar till de personer som hör av sig.
 • Om ni annonserar eller synas i media, avsätt tid för att ta emot intresseanmälningar. 
 • Fånga upp de som visar intresse genom att snabbt erbjuda en utredningstid.
 • Gå samman med frivård, överförmyndare och patientnämnd på orten, som också arbetar med lagreglerade frivilliguppdrag, för att göra gemensamma rekryteringinsatser. Det finns mycket att lära av varandra och gemensamma satsningar kan ge uppmärksamhet i media. 
 • Var frikostiga med tips om lämpliga uppdragstagare myndigheter emellan, det bidrar till bättre matchning. 

 

RFS tips för attraktiva uppdrag 

 • Erbjud grundutbildning och vidareutbildning.
 • Sätt tydliga och uppföljningsbara mål med uppdraget för att öka uppdragstagarens förståelse för uppdraget. 
 • Gör en tidig uppföljning av insatsen och sedan regelbundna uppföljningar för att upptäcka behov av handledning eller justera målet med uppdraget. 
 • Ge uppdragstagarna uppmuntran för att bibehålla deras engagemang och lust. Gör en plan för hur det ska ske, till exempel genom telefonsamtal, brev, föreläsning eller biobiljetter.
 • Förmedla möjligheten till en plattform för gemenskap och erfarenhetsutbyten genom medlemskap i en lokal RFS-förening. Var öppen för en dialog med förening för att utveckla stödet till de frivilliga.
 • Utfärda intyg efter avslutat uppdrag. Följ upp hur uppdragstagaren upplevt att uppdraget fungerat, om något borde ha gjorts annorlunda och om det finns intresse av att ta nytt uppdrag.

Läs mer om lokalt samarbete i Rättssäkerhetsprojektets metodbok här