RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Mer om projektet

RFS driver det treåriga projektet Min rätt - Din roll med medel från Arvsfonden.

Syftet med projektet är att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn, att ungdomarna ska bli mer delaktiga i insatserna samt att bidra till förbättrad lokal samverkan kring barnen och ungdomarna. Inom projektet vill vi även inkludera genusaspekter.

Våren 2018 lanserar RFS två skrifter: ”Din roll - en skrift om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn” och ”Min rätt – vad ska en god man hjälpa mig med?” Läs mer och beställ skrifterna här.

I arbetet med skrifterna har såväl ensamkommande barn som aktörerna deltagit i enkätundersökningar, fokusgrupper och intervjuer. Samtliga vittnar om behovet av tydlighet i rollerna och kontinuerlig dialog för att tillsammans arbeta för barnets bästa.

RFS förhoppning är att skrifterna ska fungera som en utgångspunkt för förbättrad dialog mellan aktö­rerna kring ensamkommande barn samt öka kun­skapen och förståelsen för varandras uppdrag.

Projektets övergripande tidsplan: 

  • År 1: Kunskapsinsamling och kartläggning via enkätutskick, fokusgrupper med ensamkommande ungdomar, berörd personal och gode män, samt genom djupintervjuer. Projekt år 1 löper år 2017 ut.
  • År 2: Under början av 2018 tas skriftliga informationsmaterial fram. Materialen trycks och distribueras. Föreläser om rollfördelning mellan gode män och andra aktörer runt ensamkommande barn - för professionen, ensamkommande barn samt gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare. Även en informationsfilm produceras.
  • År 3: Tilllsammans med lokala myndigheter arrangeras lokala samverkansmöten i kommuner. Syftet är att öka kunskapen om rollfördelning och att skapa hållbara nätverk och arbetsrutiner kring ensamkommande barn.

Projektet är treårigt och drivs under åren 2016-2019.