Norra Västerbottens frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Norra Västerbottens frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Medlemsinformation

Information om försäkringar/medlemsavgift och årsmöte.

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ÅR MED 

Norra Västerbottens Frivilliga Samhällsarbetare.

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för år 2018

Genom DITT medlemskap stärker DU föreningen.

I föreningen träffas medlemmar för att utbyta erfarenheter, delta i utbildning, lyssna på föreläsningar, och driva frågor som är viktiga för oss.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) ordnar seminarier och kurser då frivilliga samhällsarbetare från hela landet träffas.

Som medlem får du 4 gånger om året ett nyhetsbrev som håller dig informerad om förändringar som rör ditt uppdrag och aktiviteter som sker i organisationen.

Information finns på www.rfs.se där även forum för gode män finns.

Om du lämnar din mailadress får du löpande information via mail från föreningen.

MEDLEMSAVGIFTEN 2018

Medlemsavgiften är 180 kronor.
Premien för godmansförsäkringen är 130 kronor.
Båda avgifterna betalas in till föreningens bankgiro 5712-6245.
Glöm inte att uppge din fullständiga adress.
Har du tagit försäkringen måste du även skriva ditt personnummer.
Betalningen ska vara föreningen tillhanda senast den 28 februari.

 

Om du har funderingar kontakta gärna:
Ordförande: Inga-Märta Wennberg tel. 0914-420 94
ingamartawennberg@hotmail.com

Sekreterare: Catharina Eriksson mobil 070-888 03 90
catharina.eriksson@fro.ac

Kassör: Berit Lundkvist mobil 070-371 51 40
berit.lundkvist@icloud.com

Hälsningar
Norra Västerbottens Frivilliga Samhällsarbetare
Styrelsen

 

Årsmöte 13 mars 2018 

 

Ordförande Inga-Märta Wennberg hälsade alla välkomna. Mötet besöktes av ett tjugotal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Kennet Andersson.

Mötet besöktes av LSS- handläggare Malin Ögren och Fanny Holmgren. LSS står för Lagen om Stöd och Service. Det lyder under Socialtjänsten. De berättade i stort hur organistionen ser ut. Vidare berättade de hur en ansökan behandlas när den kommer in till kommunen.

Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Mötet avslutades med att ordföranden avtackades med blommor.

Därefter bjöds på kaffe/te och smörgås


Medlemsmötet den 4 oktober 2017

Mötet besöktes av Angelika Sejder från kronofogden. Hon berättade att de jobbar på uppdrag av regeringen. Hon berättade även gången i ett ärende.

 

Mötet besöktes även av Ingela Sommerich och Elisabeth Nilsson från MOA-gruppen. MOA står för missbruk, omsorg, aktivera. I gruppen jobbar 6 personer och de besöker fasta personer som kan ha hjälp både av moagruppen samt hemtjänst. Huvudman är Skellefteå kommun och det är socialsekreterare som väcker ärendet.

 

Vi gästades också av Katarina Lundström från Överförmyndarenheten. Hon berättade om framtidsfullmakter.

Ordförande Inga-Märta berättade från RFS:s möte i Lund.

 

 

 

Årsmötet den 15 mars 2017

Mötet besöktes av Ann-Charlott Pavval lärare/föreläsare och hälsopedagog. Temat var "Ta vara på din dag" mottot var älska den du är, det du gör och dem du lever nära-det är allt. Ett tips var att spendea 10 minuter varje dag på sig själv. En mycket intresssant och givande föreläsning.

Vi gästades också av  Catarina Lundström från Överförmyndarenheten som informerade om hur granskningarna görs och om olika dataprogram som enheten håller på att utarbeta. Hon gav oss alla ett stort beröm över det arbete vi utför och hur viktiga vi är.

Ordförande Inga-Märta avtackade avgående ledamöter och överlämnade blommorMedlemsmötet den 12 oktober 2016.

Mötet besöktes av Anna-Karin Behrendtz från Solkraft, hon berättade om deras tjänst "FixarMalte ochFixarmärta. Personer över 67 år har möjlighet att få gratis inomhustjänster. Tjänsterna är maximerade till 1 timme och och kan bestå av bl a byte av gardiner, glödlampor och lysrör, rengöring av spisfläkt och bakom spisen, dammtorkning av takarmaturer och rengöring av kristallkronor m m. Dessutom kan enklare balkongstädning utföras till en kostnad av 100 kronor per timme.

Uppdragen utförs av grupper om 2 personer, Solkraft har över 1000 uppdrag per år. Väntetiden kan vara mellan 1 – 3 veckor men enklare uppdrag inom centrala kommunen kan utföras snabbare.

Mer info på Skelleftea.se.

Vi gästades också av Catarina Lundström från Överförmyndarenheten. Hon efterträder Per-Erik Berglund som går i pension. Catarina är utbildad jurist och hon redogjorde för sina tidigare anställningar hos Familjens Jurist och LRF Konsult. Eftersom hon ännu inte är insatt i alla frågor bl a om digitaliseringen hänvisade hon till handläggarna via Kundtjänst.

Ordförande Inga-Märta tog upp svårigheterna med att engagera medlemmarna att ta styrelseuppdrag. Valberedningen består f n av endast en ledamot. Efter diverse överläggningar överlämnades kontaktuppgifter till intresserade.

Ordföranden informerade vidare om möjligheten att med kronofogden som kursledare gå utbildning om skuld- inkasso- och utmätningsfrågor. 15 – 20 personer bör ingå. Intresserade kan kontakta ordföranden. /Sören

Medlemsmötet den 10 november 2015.

 Riksförbundet har tagit beslut om att alla föreningar, senast vid deras årsmöte 2018, skall öppna upp för alla lagreglerade frivilliguppdrag samt byta namn till frivilliga samhällsarbetare.

Vår förening kommer att ta det beslutet vid sitt årsmöte 2016. För att ändra namn och stadgar så krävs två beslut, varav det första togs på detta medlemsmöte. Namnet kommer att bli "Norra Västerbottens frivilliga samhällsarbetare".

Malin Lundberg och Emma Aronsson från kommunens asylboende för ensamkommande flyktingbarn var inbjudna att informera om verksamheten. För närvarande finns 120 asylsökande barn i den kommunala verksamheten. Dessutom finns i kommunen ett antal barn med uppehållstillstånd. Trycket på kommunerna är mycket hårt både att ordna boendeplatser men framför allt kunna ordna med skolgång och hitta gode män.
God mans uppgift för barnen är som intressebevakare, att ansvara för asylprocessen och med myndighetskontakter. Eftersom ersättningen per dag endast uppgår till 24 kronor bör gode mannen vara behjälplig med ekonomin, då dessa pengar skall räcka till kläder, hygienartiklar resor m m. Den dagliga omsorgen sköts av boendets personal.

Per-Erik Berglund från Överförmyndarenheten informerade om den pågående kursverksamheten för gode män. Ytterligare kurser planeras till våren. Per-Erik meddelade också att även Arjeplogs kommun har anslutit sig till den gemensamma överförmyndarnämnden.
Per-Erik informerade också om att det sedan länge förväntade systemet för att sköta god man-redovisningen via ett webbgränssnitt hos kommunen, nu är klart att testa. Han efterlyste testpiloter. /Sören
___________________________________________________________________________

Tidningen Social Qrage upphör och ersätts av nyhetsbrev.

Det kommande numret av SQ är nämligen tidningens sista och till hösten kommer RFS att sända ut sitt nyhetsbrev separat till alla medlemmat och även via mejl till dem som vi har mejladresser till. Varje nummer kommer att vara fyra sidor, till skillnad mot två sidor varannan gång så som det varit. 2015-05-27
___________________________________________________________________________

Den 9 maj tar vi ställning för mångfald och olikheter

Tillsammans för SkellefteåTillsammans för Skellefteå är en del av Tillsammansskapet.

Dagen arrangeras av Trygghetsforum med representanter från Polisen, Skellefteå kommun, Mångkulturellt forum, NBV, ABF och Sensus.

Initiativet är en del av Tillsammansskapet, en nationell plattform för initiativ, nätverk och föreningar som arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället.

Tillsammansskapet startades av Stiftelsen Expo tillsammans med en rad grupper i landet som jobbar ideellt och lokalt. Med en grundläggande icke-våldsprincip tar vi tillsammans fighten mot rasism och högerextremism.

Läs mer på http://www.tillsammansforskelleftea.se/

___________________________________________________________________________

Styrelsemötet den 14 april 2015. (Uppdaterad)


Per-Erik från Överförmyndarenheten kunde inte delta på årsmötet pga sjukdom, så vi bjöd in honom idag i stället.

Per-Erik informerade om den nya lagen v g god man/förvaltare. En ny god man/förvaltare eller en som åtar sig ett nytt uppdrag skall kollas om han/hon är lämplig samt lämna referenser.

Sedan årsskiftet är ÖFE skyldig att erbjuda gode män/förvaltare en fördjupad utbildning för sitt uppdrag. En sådan kommer att starta så snart tillräckligt antal har anmält sig! Föreningen har åtagit sig att gå ut till sina medlemmar om denna utbildning. Anmälan kan ske till vår sekreterare Catharina 070-888 03 90.
 

De gode män som vill använda redovisningsprogrammet "PC Ställföreträdare", kan vända sig till Per-Erik Berglund på ÖFE för att få en gratislicens.

Vad gäller godemän och särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar så är det en obligatorisk webbutbildning som gäller. Klarar man den så blir man godkänd.


Det är ju numera krav om att det ska skrivas en körjournal som ska lämnas in i samband med årsredovisningen.

Frågan om det webbaserade redovisningsprogrammet kom upp, igen. Det är fortfarande inte klart, ett antal problem återstår att lösa 


Vidare informerade Per-Erik om detta med att om en make/maka eller sambo blir sjuk eller förlorar sin beslutsförmåga så att han/hon inte kan sköta sin ekonomi, så kan inte den andra maken/makan/sambon sköta den såvida det inte finns korsvisa fullmakter eller att båda har disposionsrätt till bank och liknande. OM sådant saknas, återstår bara att utse en god man för den sjuke.


På årsmötet informerade Linda Fröström från Riksförbundet om deras nya publikation "Rollkoll". Per-Erik hade med sig dessa publikationer och berömmer dem som fantastiskt bra och rekommenderar att lämna dem till huvudmän och boendepersonal. Det är två häften "Rollkoll – vad gör en god man och förvaltare" och "Rollkoll – ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer". Kan laddas ner via länkarna ovan eller beställas från förbundet.

Bankföreningen har en bra beoschyr som avhandlar "Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna". Kan förmodligen öven hämtas på ditt bankkontor.
 

____________________________________________________

Årsmötet den 9 mars 2015.

 Ordförande Inga-Märta Wennberg hälsade alla välkommna. Endast 15 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Inga-Märta riktade ett speciellt välkommen till Linda Fröström, ombudsman från förbundet.  

Till ordförande för mötet valdes Kennet Andersson och till sekreterare Gunnel Ek.

Verksamhetsberättelsen och kassarapporten upplästes, styrelsen aviserade en höjning av medlemsavgiften med 30 kr pga. att förbundet höjt sin avgift. Rapporter och höjning av medlemsavgiften godkändes av mötet.

Styrelsen omvaldes, nyval av en ersättare i valberedningen samt en revisor. Föreningen hade vid utgången av 2014 103 medlemmar varav 73 hade tecknat försäkringen.

Styrelsen har framfört till överförmyndarenheten att vi önskar att alla medlemmar skall erbjudas fördjupningskursen för GM/FV. Per-Erik Berglund från Överförmyndarnenheten hade lämnat återbud pga. sjukdom. 

Linda FröströmOmbudsman Linda Fröström från Riksförbundet informerade om deras arbete på förbundet. Senaste nytt "Rollkoll" hade inte ens kommit ut från tryckeriet. Rollkoll – vad gör en god man och förvaltare riktar sig till de som har eller funderar på att ansöka om god man eller förvaltare. Materialet tar upp frågor som hur man ansöker om en god man eller förvaltare. Vilken hjälp en god man och förvaltare kan ge. Vad skillnaden mellan god man och förvaltare är och vad det kan kosta. Materialet beskriver också vad en god man och förvaltare inte ska hjälpa till med och vem du då skulle kunna be om hjälp. Läs mer om Rollkoll HÄR. 

Kvällen avslutades med kaffe,te och en god smörgås. Ordförande och sekreteraren för kvällen avtackades med blommor och Linda med en västerbottensost.

____________________________________________________

Godmansforumet!

I godmansforumet kan du ta del av andra GM/FV:s erfarenheter och frågor. Skaffa en inloggning (Minna på förbundet kan säkert hjälpa till) och ge dig in i debatten!

En aktuell fråga nu, är om den lagstadgade utbildning som Överförmyndaren skall erbjuda gode män och förvaltare.

Läs mer under Utbildning.
____________________________________________________

PC Ställföreträdare anpassas till ÖF årsräkning? 

PC StällföreträdarePå medlemsmötet den 22 oktober informerade Per-Henrik från Peribon om programmet PC Ställföreträdare. Vi framförde då att dess årsrapport inte var anpassad till Överförmyndarenheten krav på årsräknings utseende. Per-Henrik lovade att ta kontakt med Överförmyndarenheten för att didkutera en anpassning av programmet.

Jag har haft mejlkontakt med Per-Henrik om detta och föreslog att om nu inte ÖF accepterar PCS årsräkning, så kunde den utformas så att den blir lika som ÖFs årsräkning, då skulle vi bara kunna lyfta över siffrorma rakt av. En öerhörd förenkling för oss gode män/förvaltare enligt min åsikt

I det senaste mejlet från Per-Henrik, så skriver han: "Jag har nu fått svar från Överförmyndaren i Skellefteå. De önskar att vi gör som du föreslår, anpassar blanketten i PC-Ställföreträdare att matcha deras."

De skulle ta tag i detta så snart de har utvecklingsresurser lediga, vi kan inte förvänta oss att de sätter in extraresurser på ett program som kostar 145 kr (för föreningens medlemmar GRATIS!) i engångsavgift. /Sören

____________________________________________________________________________

Frivilliguppdrag värda 660 Mkr!

Frivilligdagen 5 december

År 2009 beräknade RFS att det ekonomiska värdet av den tid som medlemmar lägger på sina frivilliguppdrag var 463 miljoner kronor per år.

Det är vad det skulle kosta samhället att anställa tjänstemän som utför motsvarande insatser. Nu har RFS uppdaterat siffrorna som uträkningen byggde på och motsvarande siffra är idag 660 miljoner kronor per år.

Läs mer>>


Fördjupningskurs för gode män och förvaltare.

Regeringen skriver i sin Prop. 2013/14:225, "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare" bl a:

  • - en skärpt kontroll av att de som föreslås som ställföreträdare är lämpliga för uppdraget, och
  • - att överförmyndaren ska erbjuda gode män och förvaltare utbildning.

Som ett led i punkt 2, så har styrelsen gått en pilotutbildning i form av en studiecirkel om fyra gånger tre lektionstimmar, ledare var Per-Erik Berglund på Överförmyndarenheten.

Vi upplevde den som mycket bra och nyttig trots att några var veteraner i rollen som god man. Själv har jag varit god man/förvaltare i ca ett år och fick många aha-upplevelser och goda råd.

Som sagt, alla gode män/förvaltare skall erbjudas denna utbildning. Ta den!


Medlemsmötet den 22 oktober


Lars Sandberg
En av kvällens gäster var Lars Sandberg från Umeå Frivilliga Samhällsarbetare, Lars ingår i RFS förbundsstyrelse. Lars informerade bl a om att förbundet uppmanar föreningarna att öppna upp för alla lagstadgade frivilliguppdrag. Lars berättade om hur vi kan gå till väga.

Vi har fått en förfrågan från gode män/förvaltare i grannkommuner om att bli medlemmar hos oss och kunna teckna ansvarsörsäkring. Ingen såg något hinder i detta eftersom försäkringen betalas av oss själva och inte av kommunen. Mao, så är alla välkomna att bli medlemmar i vår förening!

Per-Erik Berglund, Överförmyndarenheten, informerade om vad som är på gång där. Det webbaserade redovisningssystemet låter vänta på sig. Leverantören har haft vissa problem samtidigt som kommunens dataavdelning har/har haft vakanser.
Den nya lagen som träder i kraft 1/1 2015 ger gode män rätt att lämna sitt uppdrag om man har speciella skäl, detta utan att ÖF har hittat en ersättare. Just nu saknar ÖF 70 gode män/förvaltare.
Bankföreningen har gett bankerna nya direktiv, som kan underlätta för gode män. Läs huvuddragen på Svensk Bankförenings hemsida eller mer i broschyren "Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna". Dessa publikationer skall också kunna hämtas hos din bank.

 Slutligen informerade Per-Henrik Börjesson från Peribon AB om programmet PC Ställföreträdare, ett redovisningsverktyg för gode män, förvaltare och förmyndare.
Per-Henrik erbjöd våra medlemmarna (som inte redan har köpt programmet) gratis licensnyckel. Du mailar bara till pcs@peribon.se och skriver att du är medlem i Skellefteå God Man och Förvaltarförening, så får du din licensnyckel per mail. Per-Henrik skulle kolla om programmet kan anpassas, så att det ger en årsrapport som är lika som den vi manuellt använder idag. Han kan även tänka sig att ha en utbildningskväll för oss.
Programmet hämtar du på www.pc-ställföreträdare.se.

Ta chansen nu och skaffa dig ett utmärkt redovisningsprogram!