Medlemsinformation - RFS
Helsingborgs frivilliga samhällsarbetare

Helsingborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Medlemsmöte

             

Minnesanteckningar från medlemsmöte 2018-04-09

Till dagens medlemsmöte hade tre represntanter från Överförmyndarenheten samt Överförmyndarnämndens ordförande Carl-Johan Carlborg bjudits in.

Eva Ingers hälsade de närvarande välkomna och frågeställningarna var varierande från de närvarande medlemmarna.
Överförmyndarenhetens representanter klarade av att räta ut de flesta frågetecknen även om de i vissa fall var svåra.

Den totala uppfattningen från medlemmarna var att det varit ett mycket bra dialog som pågått under kvällen och såg därför fram mot att en ny inbjudan sker senare.

Styrelsen arbetar även med att bjuda in representanter från andra myndigheter som berör medlemarna i deras arbetsuppgift - inbjudan till nya medlemsmöten kommer senare.

Nu ser vi alla fram mot en varm och solig sommar//Styrelsen