Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kortfattad info från verksamheten.

____________________________________________________________________

2018-05-08

Årsmöte på Stadshuset i Skövde

Föreningen hade sitt 15:e årsmöte i ett härligt försommarväder. På dagordningen stod bl.a. val av ny ordförande och det blev Bert-Ola Karlsson. Övriga ordinarie styrelseledamöter blev: Tommy Hoff, Ulf Johansson, Lars Lundberg, Margaretha Ohlin, Tommy Tingvall och Olle Wendt.
Övriga förtroendevalda hittar ni under "Kontakta oss".
På dagordningen stod även frågan om utbildning och mentorskap och hur ÖIS samverkar med vår förening i dessa frågor. Här blev det livlig debatt. Så fort vi får till stånd mötet med ÖIS som vi sedan länge begärt, får vi återkomma i ärendet.

Som gästföreläsare var Socialpsykiatrin inom Skövde kommun inbjudna. De gav en intressant redogörelse för deras nya arbetsmetod för sina brukare. Det är den s.k. Lysekils-modellen som nu funnits i 8 år. Den utgår från brukarens förutsättningar för anpassning till någon form av arbete, sysselsättning eller utbildning. Brukarnas ålder kan variera mellan 18-65 år, men är företrädesvis i det yngre skiktet.

________________________________________________________________________

 

2018-02-20

Besök från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Föreningens vintermöte den 20 februari hade besök av Gunilla Sundblad från riksförbundet i Stockholm. Hon höll ett mycket intressant föredrag om förbundets historia, dess nuvarande verksamhet och vilka utmaningar som finns i framtiden.
Sammanfattningsvis kan nämnas att förbundet bildades 1968 i Södertälje.
Gode män och förvaltare kom in i bilden i slutet på 1980-talet och då bytte förbundet namn till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, året var 1989.
RFS har idag cirka 60 lokalföreningar, varav vi är en av dessa.
Förbundets viktigaste uppgift är att stödja föreningarna, ta fram utbildningsmaterial, sprida kunskap och utöva opinionsbildning.
RFS utgör en remissinstans för lagstiftande myndigheter.
En av utmaningarna för framtiden är att bedriva utveckling av arbetet med lagreglerade frivilliguppdrag.

Gunilla tackades med en stor applåd från medlemmarna.
Vi påmindes om möjligheten att via hemsidan gå in och läsa i förbundets godmansforum. Där kan man hitta svar på de flesta förekommande problemställningar inom våra uppdrag.

www.rfs.se    samt även på   facebook via www.facebook.com/riksfs

_______________________________________________________________________


Medlemsavgift för 2018

Avisering av medlemsavgift för 2018 har skickats ut till alla medlemmar. Vi påminner om förfallodag som är 2018-01-31. Detta för att hinna redovisa alla ansvarsförsäkringar som ska vara förbundet tillhanda senast 2018-02-28. Reglerna är att medlemmar som vi inrapporterar till ansvarsförsäk- ringen fram till 2018-02-28 täcks av försäkringen från 2018-01-01. 
Om en medlem däremot betalar in till försäkringen senare (t.ex. i mars månad) så gäller försäkringen från inbetalningsdatum.

Medlemsvgiften är 120 kr och ansvarsförsäkringen kostar 130 kr.
Detta betalas till plusgiro 1318464-3 eller swish 123 4425708.

_______________________________________________________________________

2017-11-28

Lennart Svartvik död.

Vår ordförande Lennart Svartvik avled tisdagen den 28 november 2017, 81 år gammal.
Lennart startade vår förening, som då hette Östra Skaraborgs godmansförening, för 15 år sedan. Han har varit ordförande fram till sin död. Han har lagt ner mycket arbete både på föreningen och i sina uppdrag som god man och förvaltare. Lennart hade ett genuint intresse för människor och särskilt de som behövde hjälp och stöd av olika anledningar. Han tvekade aldrig att ställa upp och hjälpa.
Lennart kände sig trött den sista tiden och hade tankar på att avgå som ordförande i föreningen vid nästa årsmöte maj 2018.
Vi tänker med tacksamhet på Lennart och hans livsgärning. Våra tankar går också till hustrun Inger, som under de sista åren varit ett ovärderligt stöd för honom.

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare
Styrelsen

_______________________________________________________________________

Höstmötet 2017-11-08

Resumé från föreningens höstmöte den 8/11 2017 i Stadshuset, Skövde.

Ämnena för kvällen var skiftande. Det var framtidsfullmakter, en ny lagstiftning från 2017-07-01. Ett mellanting mellan en vanlig fullmakt och ett godmanskap. Ännu finns ingen erfarenhet av något praktiskt utförande. Dels är lagstiftningen ny, samt det faktum att fullmakten blir gällande först då fullmaktsgivaren drabbas av sjukdom eller liknande.
Mentorverksamheten diskuterades. Uppenbarligen finns ett stort behov av insatser från den grupp av mentorer som är utsedda. Bl.a. framkom att ÖIS har en avvaktande hållning vid tillsättande av mentorer till nya ställföreträdare. Detta upplevs som frustrerande då det inte är kommunicerat för alla att det finns stöd att söka genom en mentor.
Slutligen diskuterades ersättningsfrågor m.m. för gode män för ensamkommande samt frågor rörande ansvarsfördelning mellan Tingsrätten och ÖIS.

Medverkande var: Xavier Galabert och Henrik Malmsjö från ÖIS samt Ulla-Britt Hagström, Överförmyndare i Skövde kommun.

Som vanligt avslutades mötet med en kaffestund.

_____________________________________________________

Medlemsinformation, 2017-09-21

Nu börjar höstens verksamhet inom ÖSFS.

Verksamhetsgruppen som ansvarar för mötesverksamhet har meddelat att höstmötet äger rum den 8/11. Mer information om programpunkt m.m. kommer senare.

Våra studiecirklar påbörjar nu höstterminen.
Kvällsgruppen startar den 10/10 och förmiddagsgruppen den 18/10.
Alla tider och klockslag hittar ni under "Kalender".
Cirkelledare är Bert-Ola Karlsson (kvällsgruppen) och Ulf Johansson (förmiddagsgruppen).
Nya deltagare är välkomna, maila till bert-ola.k@tele2.se eller ulf.nilla@telia.com

Vi har haft en mycket positiv utveckling av medlemsantalet i föreningen under det senaste året. 
Styrelsen uttrycker sin stora glädje och hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna.

Sedan kan vi redan nu avslöja att 2018 blir ett jubileumsår. Vår förening fyller 15 år och riksförbundet RFS fyller 50 år. Detta kommer att firas på många sätt.

Slutligen motser vi tacksamt idéer och förslag från er medlemmar till programpunkter på våra medlemsmöten och utbildningar m.m. Maila dina synpunkter till bert-ola.k@tele2.se

_________________________________________________

Regionmöte i Göteborg, 2017-09-10

Vi var representerade på regionträffen i Göteborg som arrangerades av riksförbundet RFS.
Det var en sammankomst för styrelseledamöter i västsveriges föreningar.
Ämnen som diskuterades under dagen var:

 - utmaningar för föreningen gällande medlemsfrågor
 - ökad medlemsnytta
 - hur kan man informera
 - föryngring av medlemskåren
 - finansiering

Många och viktiga frågor - här vill vi gärna ha dina förslag och synpunkter.
Hör av dej, gärna via mail, till någon i styrelsen, se "kontakta oss"

________________________________________________

Årsmötet, 2017-05-10

Den nya styrelsen, som valdes på årsmötet den 10/5 2017, har nu haft konstituerande styrelsemöte och utsett följande funktionärer till nästa årsmöte:

Ordförande, Lennart Svartvik
Kassör, Tommy Tingvall  
Sekreterare, Ulf Johansson
Vice ordförande, Tommy Hoff 
Ledamöter och verksamhetsansvariga:   Bert-Ola Karlsson
                                                           Margaretha Ohlin 
                                                           Olle Wendt

Ersättare som valdes på årsmötet:
Gunilla K Löfvenborg, Leif Johansson, Christina Boodh Jonsson.

Studiecirkelansvariga:
Bert-Ola Karlsson,    kvällstid  18:00 - 20:15    
Ulf Johansson,         dagtid     09:45 - 12:00

Kontaktuppgifter hittar ni under rubriken "Kontakta oss". Vi kommer att lägga ut protokollet från årsmötet under rubriken "Dokument" så fort det är påskrivet och justerat.        

________________________________________________

Vintermöte, 2017-02-08

Något som berör alla ställföreträdare är, att för våra huvudmäns räkning, ansöka om fondmedel. Råd och tips på hur vi bör hantera dessa ansökningar fick vi den här kvällen. Det var Lennart Lewerin och Mats Nilsson från Renströms / Settergrens stiftelser som var inbjudna. De presenterade vilka regler som gäller för nämnda stiftelser samt vilken lagstiftning som omgärdar deras verksamhet.

Drygt 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen, vilket visar att det var ett populärt ämne. Som vanligt avslutade vi kvällen med kaffe och smörgås.

________________________________________________